نویسنده = �������������� �������� ��������
رابطه ی باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی دانش آموزان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 43-61

d_2_92_12_18_3

الهه حجازی؛ ناهید صادقی؛ میثم شیرزادی فرد