نویسنده = �������������� ��������
اثر بازآموزی اسنادی بر باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر دبیرستانی دارای تجدیدی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 68-82

jsp-3-1-93-3-5

سید موسی طباطبایی؛ گوهر آلبویه؛ الهه جهان؛ خدیجه سادات طباطبایی