نویسنده = ������������������������������ �������� ��