نویسنده = �������������� ����������������������������������