نویسنده = ������������ �������� ������������ ��������������