نویسنده = ���������������� ��������
اثربخشی مدل بهزیستی مدرسه بر رضایت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 105-116

10.22098/jsp.2022.1507

گوهر نظری بولانی؛ یحیی یاراحمدی؛ حمزه احمدیان؛ هوشنگ جدیدی