نویسنده = �������� ���������������� ��������
بررسی اثربخشی هوش شخصی و هوش موفق بر اعتماد به نفس دانش-آموزان تیز هوش

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 73-88

10.22098/jsp.2019.797

حسین دولتی؛ محمد نریمانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ گودرز صادقی هشجین