نویسنده = ������������ ����������
بررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت‌های هوش عملی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 97-107

10.22098/jsp.2021.1344

فاطمه غنائی؛ ایمان الله بیگدلی؛ کاظم رسول زاده طباطبائی