نویسنده = ����������������� �������� ��������
مقایسه نقص توجه/ بیش فعالی، وندالیسم و اختلال خواب دانش‌آموزان استفاده کننده از اسکرین‌تایم در اتاق با دانش آموزان استفاده کننده در بیرون از اتاق

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 133-148

10.22098/jsp.2020.945

علیرضا مرادیان؛ حسین قمری گیوی؛ پژمان هنرمند قوجه‌بگلو؛ اکبر عطادخت؛ سارا تقی‌زاده هیر