نویسنده = ���������� �������� �������������� ����������
مقایسه سوگیری توجه و بازداری شناختی در بین دانش آموزان نوجوان سیگاری و غیر سیگاری

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 119-129

10.22098/jsp.2023.2035

نوازش مرندی زاده شیروان؛ پروین رفیعی نیا؛ سید موسی طباطبایی