نویسنده = ������ �������� �������� ������������ ��������