نویسنده = ���������� �������� ����������
راهبرد درمان راه‌حل مدار بر اضطراب اجتماعی نوجوانان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 80-91

10.22098/jsp.2022.1509

حسین کشاورز افشار؛ راضیه صفاری فرد؛ گلاره نوایی