نویسنده = �������� ���������� ������������ ����������