نویسنده = علی رضایی شریف
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات سلوکی در کودکان و نوجوانان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 34-45

10.22098/jsp.2023.6839.4087

علی رضایی شریف؛ زهرا سهرابی؛ زهرا خادمی استانه؛ جواد جاهدی؛ محمود محمدی رازی؛ فاطمه رضایی شریف؛ الناز جوانبخت


رواسازی و اعتباریابی پرسش‌نامه تدریس تحول‌آفرین (TTQ) در بین دانش آموزان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 54-71

10.22098/jsp.2018.693

علی رضایی شریف؛ محمد رضا ابراهیم خانی


در دانش آموزان (SBQ) ساخت و آماده سازی پرسش نامه ی پیوند با مدرسه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-67

jsp-3-1-93-3-4

علی رضایی شریف؛ الهه حجازی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ جواد اژه ای