نویسنده = ���������� ������������
ویژگی‌های روا‌‌ن‌سنجی پرسشنامه بهزیستی تحصیلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 108-121

10.22098/jsp.2022.1804

نورعلی فرخی؛ زهرا طباطبایی جبلی؛ حسن محمودیان؛ سمیه بهمن آبادی؛ مصطفی علی خانی