نویسنده = �������������� ���������������� ����������
اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 92-104

10.22098/jsp.2022.1567

سمیرا معصوم زاده؛ منصوره حاج حسینی؛ مسعود غلامعلی لواسانی