نویسنده = ���������� �������������� ��������������
طراحی و اعتباریابی مدل مدرسه شبکه‌ای در بستر شبکه اجتماعی مجازی مدارس

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 88-101

10.22098/jsp.2021.1137

محسن زارعی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور