نویسنده = �������� ���������� ��������������
تأثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 131-144

jsp-3-1-93-3-9

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین محققی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ کامران گنجی؛ ناهید الفتی


تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 118-134

d_1_3_91_7_1_7

محمدرضا یوسف زاده؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ معصومه رشیدی