نویسنده = ���������� ���������������� �������������� ������
فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان در ایران باروش روزنتال و رابین

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 99-118

d-2-1-91-11-6

حمیدرضا عریضی؛ احمد عابدی؛ سیدحبیب اله احمدی فروشانی