نویسنده = �������������������� ����������
تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-50

10.22098/jsp.2022.1701

زهرا حسین پور؛ مهناز خسروجاوید؛ موسی کافی


مقایسه تصمیم‌گیری اخلاقی، پیش‌بینی هیجان اخلاقی، سبک حل مسأله اجتماعی در دانش‌آموزان تک والدی و عادی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-19

10.22098/jsp.2019.744

عادله اصلی پور؛ حسین کاویان فر؛ مهناز خسروجاوید؛ سهیلا هاشمی


مقایسه ی ویژگی های روان شناختی دانشآموزان پرورشگاهی و ساکن در خانواده بر اساس آزمون اندریافت کودکان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 6-22

d-2-1-91-11-1

عادله اصلی پور؛ موسی کافی؛ مهناز خسروجاوید؛ محمدکاظم فخری