نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی اثربخشی درمان تعامل والد-کودک در بهبود توجه پایدار دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 7-25

10.22098/jsp.2017.535

راضیه ایزدی فرد؛ ناصر صبحی قراملکی؛ علی اکبر ارجمندنیا