نویسنده = ������������ ������������
اثربخشی آموزش تاب آوری بر فشار روانی دانش آموزان دختر دبیرستانی ساکن خوابگاه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 7-21

10.22098/jsp.2015.322

عذرا جاهد مطلق؛ سید جلال یونسی؛ منوچهر ازخوش؛ مرجان فرضی