نویسنده = ���������� ������ ���������� ������
اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 177-195

10.22098/jsp.2018.699

مهدی غیاثی گیشی؛ علی مشهدی؛ علی غنائی چمن آباد