کلیدواژه‌ها = عملکرد خانواده
نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 117-131

10.22098/jsp.2017.515

محمد علی محمدی فر؛ سکینه کاظمی‌؛ الهه زارعی مته کلایی


رابطه ی رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت نفس دانشآموزان

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 114-134

d_1_2_91_5_15_7

غلامعلی یوسلیانی؛ مجتبی حبیبی؛ اسماعیل سلیمانی