کلیدواژه‌ها = انگیزش پیشرفت
نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با انگیزش پیشرفت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 22-42

10.22098/jsp.2019.812

یوسف دهقانی؛ سید علی افشین؛ فریده سادات حسینی؛ مهری سعیدی


اثربخشی بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 55-70

عطیه ذوالفقاریان؛ معصومه خسروی؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی


نقش راهبردهای فراشناختی خواندن و عادت های مطالعه در انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 22-36

jsp-3-1-93-3-2

زبیده پورطاهریان؛ معصومه خسروی؛ محمدعلی محمدی فر