بررسی نقش درگیری (مشارکت) والدین در پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان با میانجی‌گری رضایت و اشتیاق تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

10.22098/jsp.2021.1130

چکیده

هدف هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط ساختاری درگیری (یا مشارکت) والدین و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با میانجی‌گری رضایت و اشتیاق تحصیلی بوده است. به این منظور، از بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد 330 نفر (150 پسر و 180 دختر) به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب و با پرسش‌نامه‌های درگیری والدین، پایستگی تحصیلی، رضایت تحصیلی، اشتیاق تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. 
روش ها برای بررسی مدل مفروض و روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر استفاده شد. در این مدل، چنین فرض شد که مشارکت والدین، متغیر آشکار برون‌زا؛ رضایت و اشتیاق تحصیلی، متغیرهای آشکار میانجی و پایستگی تحصیلی، متغیر آشکار درون‌زاست. 
یافته ها مشارکت والدین از طریق دو متغیر رضایت و اشتیاق تحصیلی به افزایش پایستگی تحصیلی می‌انجامد. مقدار شاخص گزارش‌شده (1/49) برای کای‌اسکوئر نسبی حاکی از وضعیت خوب برای این مدل است. شاخص برازش توکر لویس و شاخص برازش تطبیقی نیز حاکی از قابل قبول بودن و حتی عالی بودن مدل بود. مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقی‌مانده 0/03 بوده که بیانگر آن است که مدل حاضر تأیید شده و با داده‌ها برازش دارد. 
نتیجه گیری خلاصه نتایج حاکی از آن است که مشارکت والدین با واسطه‌گری رضایت و اشتیاق تحصیلی بر پایستگی تحصیلی تأثیر می گذارد. بنابراین، مشارکت، درگیری و همراهی والدین با دانش‌آموزان در انجام وظایف تحصیلی می‌تواند اشتیاق و رضایت آنان را در امر تحصیل افزایش دهد و این امر به دانش‌آموزان کمک می‌کند که بر موانع و چالش‌های تحصیلی غلبه کنند و پایستگی بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Into the Role of Paternal Involvement on Academic Buoyancy of High School Students By Mediators of Satisfaction and Academic Engagement

نویسنده [English]

  • Rezvan Salehi
Department of Consulting, Faculty of Literature and Humanities, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Objective The purpose of the present study was to investigate the relationship between paternal involvement and academic buoyancy of high school students by mediators of satisfaction and academic engagement. Therefore, among high school students in Shahr-e-Kord 330 students (100 boys and 130 girls) were randomly selected.
Methods Then, they were reviewed by parental involvement, academic buoyancy, satisfaction and academic engagement questionnaires. path analysis was used to examine the relationship between variables. In this model, the parental involvement was assumed as a exogenous variable, satisfaction and academic engagement were as mediator variables and academic buoyancy as a clear intrinsic variable. In other words, the parental involvement would increase academic buoyancy through two variables of satisfaction and academic engagement. The reported index value (1.49) for the Chi-square indicated good status of the model. The TLI index and the CFI index also suggested that the model was acceptable and even excellent. The second root mean squares’ values (RMSEA) was 0.03, which indicated that the model confirmed and fitted to the data.
Results In sum, the results suggested that parental involvement affected academic buoyancy through satisfaction and academic engagement mediators.
Conclusion Therefore, parent’s participation and involvement with students to complete the academic tasks can increase their eagerness and satisfaction in learning, and help them to overcome educational obstacles and challenges and they have more buoyancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paternal involvement
  • Academic buoyancy
  • Academic satisfaction
  • Academic engagement
اسماعیلی قاضی ولوئی، فریبا؛ اسدی شیشه گران، سارا و قمی، میلاد. (1396). بررسی رابطه سبک زندگی والدین، ادراک خود و عوامل انگیزشی با پایستگی تحصیلی. رشد آموزش مشاور مدرسه، 12(3)، 62-56.
ربیعی، محمد. (1394). پایستگی تحصیلی: نقش عوامل پایدار و ناپایدار روانشناختی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 5(2)،  56-37.
زلالی، بهروز و قربانی، فاطمه. (1393). مقایسه‌ی انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 44-58.
صالحی، رضوان .(۱۳۹۳). تدوین مدل مشاوره تحصیلی و بررسی تاثیر آن بر موفقیت تحصیلی دانش­آموزان پایه اول دبیرستان. پایان­نامه دکترای مشاوره تحصیلی-شغلی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان. 
کریمی، ملیحه .(1391). بررسی رابطه بین پایستگی تحصیلی با ادراک خود و فراشناخت در دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه  شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه. دانشگاه علامه طباطبائی.
Al-Alwan, A. (2014). Modeling the relations among parental involvement, school engagement and academic performance of high school students. International Education Studies, 7(4), 47-56.
Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career Development International, 13(3), 202-222.
Boonk, L., Gijselaers, H. J. M., Ritzen, H., & Brand-Gruwel, S. (2018). A review of the relationship between parental involvement indicators and academic achievement. Educational Research Review, 24, 10-30.
Castro, M., Expósito-Casas, E., López-Martín, E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E., & Gaviria, J. L. (2015). Parental  involvement on student academic achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 14, 33-46.
Catsambis, S. (2001). Expanding knowledge of parental involvement in children’s secondary education: connections with high school seniors’academic success. Social Psychology of Education, 5, 149–177.
DeGarmo, D. S., & Martinez, C. R. (2006). A culturally informed model of academic well-being for Latino youth: the importance of discriminatory experiences and social support. Family Relations, 70, 1231–1245.
Fan, X., Chen, M. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: A Meta-analysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1-22.
French, S. E., Seidman, E., Allen, L., & Aber, J. L. (2000). Racial/ethnic identity, congruence with the social context, and the transition to high school. Journal of Adolescent Research, 15, 587−602.
Green, J., Liem, G. A. D., Martin, A. J., Colmar, S., Marsh, H. W., & McInerney, D. (2012). Academic motivation,  self-concept, engagement, and performance in high school: Key processes from a longitudinal perspective. Journal of Adolescence, 35(5), 1111-1122.
Hershberger, M. A., & Jones, M. H. (2018). The influence of social relationships and school engagement on academic achievement in maltreated adolescents. Journal of Adolescence, 67, 98-108.
Hill, N. E., & Tyson, D. F. (2009). Parental involvement in middle school: a meta analytic assessment of the strategies that promote achievement. Developmental Psychology, 45, 740-763.
Jeynes, W. (2010). Parental involvement and academic success? Routledge: New York.
Karbach, J., Gottschling, J., Spengler, M., Hegewald, K., & Spinath, F. M. (2013). Parental involvement and general cognitive ability as predictors of domain-specific academic achievement in early adolescence. Learning and Instruction, 23, 43-51.
Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of individuals’ fit at work: A meta- analysis of person–job, person–organization,  and  person–supervisor fit. Personnel Psychology, 58, 281–342.
Levpuscek, M. P., & Zupancic, L. (2009). Math achievement in early adolescence: the role of parental involvement, teacher’s behavior and student’s motivational beliefs about math. Journal of Early Adolescence, 29, 541-570.
Marshall, I. A., & Jackman, G. A. (2015). Parental Involvement, Student Active Engagement and the ‘Secondary Slump’Phenomenon—Evidence from a Three-Year Study in a Barbadian Secondary School. International Education Studies, 8 (9), 84-96.
Martin, A.  J., Colmar, S. H., Davey, L. A & Marsh, H. W. (2010).  Longitudinal modelling of academic buoyancy and motivation: Do the 5Cs hold up over time? British Journal of Educational Psychology, 80(3), 473–496.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students' everyday academic resilience. Journal of School Psychology , 46 ,  53–83.
Ouweneel, E., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2011). Flourishing students: A longitudinal study on positive emotions, personal resources, and study engagement. The Journal of Positive Psychology, 6 (2), 142-153.
Rodriguez, J. L. (2002). Family environment and achievement among three generations of Mexican American high school students. Applied  Developmental Science, 6, 88–94.
Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. (2004). Job demands, resources and their relationship with burnout and engagement. Journal of Organization Behavior, 25, 293-315.
Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M, & Bakker, A. B. (2002). burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33 (5), 464-481.
Singh, K., Bickley, P. G., Trivette, P S., Keith, T. Z., Keith, P. B., & Anderson, E. (1995). The effects of four components of parental involvement on eighth  grade student achievement: Structural analysis of NELS-88 data. School  Psychology Review, 24, 299–317.
Updegraff, K. A., McHale, S. M., Whiteman, S. D., Thayer, S. M., & Crouter, A. C. (2006). The nature and correlates  of Mexican- American adolescents’time with parents and peers. Child Development, 77, 1470–1486.
Zulalie, B., & Ghorbani, F. (2014). Comparison of academic motivation and school engagement in students with and without dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 44-58. (Persian)