اثربخشی درمان هیپوونتیلاسیون بر بازداری‌هیجانی و سوگیری توجه دانش‌آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دکترای تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 کارشناس مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

5 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

6 کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22098/jsp.2023.2221

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیپوونتیلاسیون بر بازداری­هیجانی و سوگیری توجه  دانش ­آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام شد.
روش­ها: این مطالعه نیمه­آزمایشی با استفاده از طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش ­آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود که به مرکز جامع سلامت سیدحاتمی شهر اردبیل در سال 1398 مراجعه کرده بودند، 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه  برابر آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایشی طی 4 هفته تحت درمان هیپوونتیلاسیون قرار گرفت، و در این مدت بر گروه گواه، هیچ مداخله­ ی اعمال نشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از نرم افزار دات­پروب و پرسشنامه بازداری هیجان مورد استفاده قرار گرفت. داده ­ها با استفاده از روش­های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: نتایج به دست آمده از مقایسه پس­آزمون دو گروه نشان داد که نمرات پس­آزمون سوگیری توجه و بازداری هیچان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی­داری داشت (01/0=P).
نتیجه گیری: این نتایج نشان می‌دهند که درمان هیپوونتیلاسیون موجب کاهش نمرات بازداری­هیجانی و سوگیری توجه دانش­آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Hypoventilation Therapy on Emotional inhabitation and Attention Bias in Students with GAD

نویسندگان [English]

  • Rahim Mohammadi 1
  • behzad Taghipuor 2
  • Roqaye Barzegaran 3
  • Nahid Jalili 4
  • Nasrin Almsi 5
  • Haneye Solhjou 6
1 Ms clinical psychology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Ph.d Psychology, Faculty of Education and psychology, University of Mohaghegh Ardabil, Ardabil, Iran.
3 Master's student in clinical psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
4 Counseling expert, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
5 Master of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran.
6 Master of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective The purpose of this study was to examine the effectiveness of Emotion Regulation on Rumination and Perception of anxiety control in girl students with social anxiety Disorder.
Methods This semi-experimental study was conducted using pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study was compromised the whole student GAD patients visited in Ardabil Comprehensive Health clinic in of 2019. Thirty patients were selected through convenience sampling method and were randomly assigned to two equal experimental and control groups. Experimental group were received the 4 weeks of hypoventilation therapy, while control group was not received any. Dot-Prob and intervention Emotional inhabitation questionnaires were used in pre-test, post-test for gathering data. Data were analyzed via descriptive indices and multivariate analysis of covariance.
Result The result of comparing post-test of scores in two group showed that there were significant difference in symptoms of Attention Bias and Emotional inhabitation scores between experimental and control group (p<0.01).
Conclusion These results reveal that the hypoventilation therapy psychotherapy can reduce the symptoms of Attention bias and Emotional inhabitation in students with GAD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypoventilation therapy
  • Attention Bias
  • Emotional inhabitation
  • GAD