بررسی رابطه بین بی‌تفاوتی اخلاقی، هویت اخلاقی و صفت صداقت-تواضع با بی‌صداقتی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22098/jsp.2023.2223

چکیده

هدف: هدف این تحقیق مطالعه رابطه بین بی‌تفاوتی اخلاقی، هویت اخلاقی و صفت صداقت-تواضع با بی‌صداقتی تحصیلی در دانش ­آموزان دوره دوم متوسطه بود.
روش­ها: روش اجرای این تحقیق توصیفی و طرح تحقیق، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانش­ آموزان دوره دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تشکیل دادند که تعداد ۳۸۸ نفر (۲۰۳ پسر و ۱۸۵ دختر) با روش تصادفی خوشه­ ای چند مرحله­ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده‌ها، از پرسشنامه ­های بی‌تفاوتی اخلاقی، هویت اخلاقی، هگزاکو و بی‌صداقتی تحصیلی استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام انجام شد.
 یافته ­ها:  یافته‌ها نشان داد بین بی‌تفاوتی اخلاقی و سازوکارهای آن (به غیر از تقسیم مسئولیت و نسبت دادن سرزنش) با بی‌صداقتی تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین هویت اخلاقی و مؤلفه درونی­سازی آن با بی‌صداقتی تحصیلی رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین صفت صداقت-تواضع و بی‌صداقتی تحصیلی رابطه منفی معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بی‌تفاوتی اخلاقی، هویت اخلاقی و صفت صداقت-تواضع قادرند ۳۸ درصد از واریانس بی‌صداقتی تحصیلی را پیش‌بینی کنند.
نتیجه ­گیری: بنابراین می ­توان نتیجه گرفت که بی­ تفاوتی اخلاقی، هویت اخلاقی و صفت صداقت-تواضع نقش مهمی را در بی­ صداقتی تحصیلی دانش ­آموزان دوره دوم متوسطه ایفا می­ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between moral disengagement, moral Identity, and honesty-humility with academic dishonesty

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Michaeeli Manee 1
  • Mahdi Shirzadeh 2
1 Associate Professor of the Department of Educational Psychology. Faculty of Literature and Humanities. Urmia University, Urmia, Iran
2 Master's degree in Educational Psychology, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Objective:  The purpose of this study was to study the relationship between moral disengagement, moral identity, and honesty-humility with academic dishonesty in high school students.
Methods: The research method was descriptive and the research design was correlational. The statistical population consisted of all high school students of Urmia Secondary School in the academic year 2019-2020, including 388 students (203 boys and 185 girls) selected by multistage cluster random sampling method. To collect data, questionnaires of moral disengagement, moral identity, hexaco and academic dishonesty were used. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.
Results: The findings showed that there was a significant positive relationship between moral disengagement and its components (except diffusion of responsibility & attribution of blame) with academic dishonesty. There is a significant negative relationship between moral identity and its Internalization component with academic dishonesty. There was also a significant negative relationship between honesty-humility with academic dishonesty. The results of regression analysis showed that moral disengagement, moral identity and honesty-humility were able to predict percent 38 of the variance of academic dishonesty.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that moral disengagement, moral identity and honesty- humility play an important role in students' academic dishonesty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Disengagement
  • Moral Identity
  • Honesty-Humility
  • Academic dishonesty