مقایسه ی بهزیستی روان شناختی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار دانشگاه علومپزشکی اردبیل

3 دانشیار روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

d_1_4_91_12_1_1

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی بهزیستی روان شناختی و مکانیز مهای دفاعی در دانش آموزان با و بدون
لکنت زبان است. طرح پژوهش، پس رویدادی از نوع مورد- شاهدی بوده است. جامعه مورد نظر
دانش آموزان با و بدون لکنت زبان دور هی راهنمایی شهرستان گرمی بود. نمونه ی آماری مشتمل بر 30
آزمودنی پسر ( 15 نفر لکنتی و 15 نفر عادی) بود. در راستای هدف این پژوهش ابزارهای مورد استفاده،
پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف و مکانیر مهای دفاعی بود. روش نمونه گیری در این پژوهش
تصادفی ساده بود. پس از جمع آوری اطلاعات، داده های به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار
تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در سطح ،SPSS
تفاوت معناداری بین دانش آموزان لکنتی و عادی در هر دو متغیر بهزیستی روان شناختی و P <٠/٠١
مکانیزم های دفاعی وجود دارد. این یافته ها حاکی است که دانش آموزان لکنتی، بهزیستی روان شناختی
پایین تری داشته و از مکانیز مهای دفاعی ناپخته تری نسبت به دانش آموزان عادی استفاده می کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of psychological well-being and defense mechanisms in stuttereing and non stuttering students

نویسندگان [English]

  • B Ahadi 1
  • M.B Sotuadeh 2
  • Y Habibi 3
1 Associate professor, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor, Ardabil University of Medical Sciences.
3 MA. In psychology, University of Mohaghegh ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare psychological well-being and
defense mechanisms in stuttering and non stuttering students.The sample
included 15 stuttering and 15 non stuttering students who were stuttering
student Random sampling and non-stuttering student the cloning methods
according to age and education status were selected. For data collection, the
Psychological Well-being Scale and Defense Mechanisms Questionnaire
were used. Data were analyzed using multivariate analysis of variance.The
results showed that there are significant differences between the
psychological well-being and defense mechanisms of stuttering and non
stuttering students (p<0.01). In fact, the psychological well-being of
stuttering students was lower than that of non stuttering students. Also
results showed that stuttering students used more immature defense
mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stuttering
  • psychological well-being
  • defense mechanisms and students
ابراهیمی، عزیزه ( 1377 ). ساز و کارهای دفاعی و اختلال های شخصیتی با بهره گیری از مقیاس کارکرد دفاعی در
.41-47 ،(4) اندیشه و رفتار، 4 .DSM
اتکینسون، ریتا ال؛ اتکینسون، ریچارد سی؛ اسمیت، ادوارد ای؛ بم، داریل ج؛ نولن هوکسما، سوزان ( 2000 ). متن
کامل زمینه روا نشناسی هیلگار . د ترجمه ی محمدنقی، براهنی؛ بهروز، بیرشک؛ مهرداد، بیک؛ رضا، زمانی؛
سعید، شاملو و مهرناز، شهرآرای ( 1385 )،تهران: انتشارات رشد.
اسلامی، امین؛ امیری، شبنم؛ تقاء، منصوره؛ اسلامی، وحید ( 1388 ). لکنت زبان علل ناشناخته، در جستجوی درمان.
.76-86 ، فصلنام هی علوم مغز و اعصاب ایران، شماره 25
8 ساله - امیری، مجید ( 1388 ). بررسی تأثیر اضطراب در کودکان دچار لکنت زبان و کودکان عادی سنین 14
.3-8 ، شهرستان شهرضا و اصفهان. تعلیم استثنایی، 95 و 96
بشارت، محمد علی؛ شریفی، محمد؛ ایروانی، مهدی ( 1381 ). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مکانیزم های
.19 -277 ،89 ( دفاعی. مجل هی روا نشناسی، ( 3
مقایسه ی بهزیستی روان شناختی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان
20
مجل هی .« روایی و پایایی بهزیستی روان شناختی ریف » .( بیانی، علی اصغر؛ کوچکی، محمد؛ علی، بیانی ( 1387
.28-35 ، روا نپزشکی و روا نشناسی بالینی ایران، 14
15 تهران: انتشارات رشد. - دلاور، علی ( 1382 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماع . ی 19
شفیعی، بیژن و مهرعلیان، زهره ( 1382 ). اختلال ناروایی گفتار در کودکا . نانتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
محمدپور یزدی، احمد رضا؛ بیرشک، بهروز؛ فتی، لادن و دژکام، محمود ( 1388 ). مطالعه مورد - شاهدی
سبک های دفاعی و اضطراب حالت – صفت در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب منتشر. مجل هی علمی
.1-7 ،(1) پژوهشی اصول بهداشت روانی، 11
نیکخو، محمدرضا و آوا دیس یانس، هامایات( 1381 ). متن تجدید نظر شد هی راهنمای تشخیصی و آماری
اختلا لهای روانی. تهران: انتشارات سخن.
یادگاری، فریبا؛ دارویی، اکبر؛ فرازی، مرتضی و علیپور، محمود ( 1384 ). نگرش ارتباطی دانش آموزان عادی و
.100 -102 ،(1) لکنتی. اندیشه و رفتار، 11
Alm, P. A (2006). Stuttering and sensory gating: A study of acoustic startle prepulse
inhibition. Brainand Language, 97, 37-321.
Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The defense style questionnaire. Journal of
Nerveus and mental disease, 246-256.
Antonelli E, & Cucconi L.(1998). Effects of retirement on psychological well- being, the
self-concept, and self-esteem. Ricerche Di Psicologia; 22 (3), 27-55 (in Italian).
Blaya, C., Dornelles, M., Blaya, R., Kipper, L., & Heldt, E. Isolan, L., Bond, M. & Manfro,
G. G .(2006). Do defense mechanisms vary according to the psychiatric disorder?. Rev
Bras Psiquiatr; 28 (3): 179-183.
Bloodstein, O., & Bernstein Ratner, N .(2008). A handbook of stuttering (6th ed.). New
York: Thomson Delmar Learning.
Boey, R., Wuyts, F, L., Van de heyning., De Bodt. & Heylen, L. (2007)., Charcteristics of
stutteringlike disfluencies in Dutch-speaking children. Journal of Fluency disorders, 32
(4), 310-329.
Bond MP & Vaillant GS .(1986). An empirical study of the relationship between diagnosis
and defense style. Arch Gen Psychiatry, 43, 285-8.
Bond, M. & Perry, J. C. (2004). Long-Term Changes in Defense Styles With
Psychodynamic Psychotherapy for Depressive, Anxiety, and Personality Disorders.
American Journal of Psychiatry; 161, 1665–71.
Compton, W. C. (2001). “Toward a tripartite factor structure of mental health: Subjective
well-being, personal growth, and religiosity”. Journal of Psychology, 135, 486-500.
Craig, A. R., & Calver, P. (1991). Following up on treated stutterers: Studies of perceptions
of fluency and job status. Journal of Speech and Hearing Research, 34, 279–284.
Craig, A., & Tran, Y. (2006). Chronic and social anxiety in people who stutter. Advances in
Psychiatric Treatment, 12, 63–68.
Cramer, P. (1999). Personality, personality disorders, and defense mechanisms. J Pers, 67,
535-51.
Cramer, P. (2000). Defense 8- Mechanisms in PsychologyToday. Journal of American
Psychology, 55 (6), 637-646.
Cusullo, M. M. & Castro-Solano A. (2001). Adolescent students’ perception of
psychological well-being meaning. Revista Ibe roamericana Diagnostico Y Evaluasion;
12 (2): 57-70 (in Spanish).
Dırendonck. D. (2005). The construct valıdıty of Ryff scales of psychologıcal well-beıng
and ıts extensıon wıth spırıtual well-beıng. Personalıty and Indıvıdual Dıfferences. 36,
629-643.
Hauser, R.M., Springer, K. W. & Pudrovska, T. (2005).“Temporal structures of
psychological well-being: continuityor change”. Presented at the 2005 Meetings of the
Gerontological Society of America, Orlando, Florida.
Jones R., White A., Lawson K. & Anderson T. (2002). Visuoperceptual and visuomotor
deficitin developmental stutterers: An exploratory study. Human Movement Science, 21,
603-619.
Karademas, E. (2007). “Positive and negative aspects of well-being: Common andspecific
predictors”. Personality and Individual Differences, 43, 277-287.
Karras, J., Walden, T, A., Conture, G, E., Graham, C, G., Arnold, A, S., Hartfield, K, N.,
Schwenk, K, A. (2006) Relation of emotional reactivity and regulation to childhood
stuttering., Journal of Communication Disorders, 39(6), 402-423.
Kashani Dust Z .(2004). Study of frequency distribution of stuttering incidence in content
& function words in Farsi-speaking who stuttering up to 15 years. MS Thesis in speech
therapy: Tehran, Faculty of Rehabilitation science of Iran University of Medical
science; (Persian).
Klein, J. F., & Hood, S. B. (2004). The impact of stuttering on employment opportunities
and job performance. Journal of Fluency Disorders, 29, 255–273.
Molt, L.F. (1999) The basal ganglia’s possible role in stuttering. Proc. 2nd Internat.
Stuttering Awarness Day, Internet http://ww.mnsu.edu/comdis/isad2/papers/molt2.html.
Perry, JC. & Cooper SH. (1992). What do cross-sectional measures of defense mechanisms
predict? In: Vailant GE. (editor). Ego mechanisms of defense: A guide for clinicians
and researchers. Washington DC: American Psychiatric: 195-216.
Rustin L., Cook F & Spence, R.(1995). The management of stuttering in adolescence: A
communication skills approach. London: whurr publishers, 1-4, 151.
Ryan, R. M. & Deci, E. L (2001). “To be happy or to be eudaimonic well-being”. In S.
Fiske (Ed.), Annual Review of Psychology, 52,141-166.
Ryff, C. D. & Keys, C. L (1995). The structure of psychological Well- being revisited.
Jornal of personality and social psychology, 69,719-727.
Ryff CD & Singer B. (1998). The contours of positive human health. Psychological
Inquiry, 19, 1-28.
Ryff, C. D., Singer, B., Love, G. D., & Essex, M. J .(1998). Resilience in adulthood and
later life:Defining features and dynamic processes. In J.Lomranz (Ed.), Handbook of
aging and mental health: An integrative approach, 69–96.
Ryff, Cd. (1989). Happiness is everything or is it? Exoloration on the meaning of
psychological well-being. Jornal of personality and social psychology, 6, 1069-1081.
Schmutte, P. S., & Ryff, C. D., (1997). Personality and well- being: Reexamining methods
and meaning. Journal of personality and social psychology, 73, 549-559.
Vailant, GE. (1992). Ego mechanisms of defense: A guide for clinicians an
researchers._Washington: American Psychiatric Press.
Vaillant, GE. (1976). Natural history of male psychological health. the relation of choice of
ego mechanisms of defense to adult adjustment. Arch Gen Psychiatry, 33, 535-45.
Vaillant, GE. & Drake RE. (1985). Maturing of ego defense in relation to DSM-III axis II
personality disorder. Arch Gen Psychiatry, 42, 597-601.
Vaillant GE. (1998). Adaptation to life. Cambridge: Harvard University: 125.
Vaillant GE. (2000). Adaptive mental mechanisms: Their role in a positive psychology.
American Psychology, 55, 89-98.
Watkins K., Smith S., Davis S., Howell P. (2008)., Structural and functional abnormalities
of the motor system in developmental stuttering. Brain, 2008, 131, 50-59.
Wissing, MP. & Van Eeden C.(1997). Psychological well-being: A fortigenic
conceptualization and empirical clarification. Paper presented at the 3rd Annual
Congress of the Psychological Society of South Africa, Durban, South Africa.