بررسی نقش واسطه‌ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین کمال‌گرایی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2021.1342

چکیده

پژوهش حاضر  با هدف  بررسی نقش واسطه‌ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین کمال‌گرایی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی انجام شد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه که در سال تحصیلی ۱۳۹7-۱۳۹8 در منطقه آموزش و پرورش بستک هرمزگان مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌دادند. از این جامعه، ۲۳۴ نفر دانش‌آموز دختر و پسر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای، به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی فراست، مقیاس ترس از شکست کونروی، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و روئمر و مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم  مورد استفاده قرار گرفتند و داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20  و AMOSE 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر  استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه‌های کمال‌گرایی منفی بر ترس از شکست و دشواری در تنظیم هیجانی اثر مثبت و مستقیم دارند. نتایج اصلی پژوهش نشان داد که نقش واسطه‌گری ترس از شکست و مؤلفه‌های دشواری در تنظیم هیجان در ارتباط میان مؤلفه‌های کمال‌گرایی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان تأیید شد و همچنین برازش مدل ساختاری پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of fear of failure and difficulty in regulating emotion in the relationship between negative perfectionism and academic procrastination

نویسندگان [English]

  • A Rezaeisharif 1
  • M Harangza 2
  • D Fathi 3
1 Associate Professor, Department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili
2 PhD candidate in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 PhD candidate in Counseling, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of fear of failure and difficulty in regulating emotion in the relationship between negative perfectionism and academic procrastination. The method of this research was descriptive-correlational. The population of the study consisted of high school students who were studying in Bastak education region of Hormozgan in the academic year 2018-2019. From this population, 234 male and female students were selected as the sample by multi-stage random cluster sampling. In this study, Frost Multidimensional Perfectionism Scale, Conroy Fear of Failure Scale, Gratz and Roemer Scale of Difficulty in Emotional Regulation, and Solomon and Rothblum Academic Procrastination Scale were used, and the data were analyzed using SPSS 20 and AMOSE 20 using multiple regression and path analysis. The results showed that the components of negative perfectionism have a positive and direct effect on fear of failure and difficulty in emotional regulation. The main results of the study showed that the mediating role of fear of failure and difficult components in emotion regulation in relation to the components of negative perfectionism with students'''' academic procrastination was confirmed and also the fit of the structural model of the research was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of failure
  • difficulty in regulating emotion
  • negative perfectionism
  • academic procrastination
خرمایی، فرهاد؛ عباسی، مسلم و رجبی، سعید. (1390). مقایسه ی کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 1(1)، 77-60.
دهقانی، یوسف.(۱۳۸۷). پیش بینی میزان اهمال‌کاری تحصیلی براساس راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.
رجبی، غلام‌رضا و عباسی، قاسم. (۱۳۹۰). بررسی رابطه‌ی خود انتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با شرم درونی شده در دانشجویان. مجله پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1(2)، ۱۸۲-۱۷۱.
عسکری، پرویز؛ پاشا، غلام رضا؛ امینیان، مریم. (۱۳۸۹). رابطه تنظیم هیجانی، فشارزاهای زندگی و تصویر از بدن با اختلالات خوردن در زنان.  اندیشه و رفتار، (۱۳)، ۷۸-۶۵.
عینی، ساناز؛ نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد. (1398). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود‌راهبر دانش‌آموزان دختر. راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(12)، 45-33.
کلانتری، خلیل. (۱۳۸۸). مدل یابی معادلات ساختاری در تحقیقات اقتصادی-اجتماعی: انتشارات فرهنگ صبا.
محمدی، زهره و جوکار، بهرام (۱۳۸۹). کمال گرایی، مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی. مجله روانشناسی تحولی، ۶ (۲۳)، ۲۷۶-۲۶۹.
محمود‌زاده، رقیه و محمدخانی، شهرام.(۱۳۹۴). نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی منفی و اهمال‌کاری. مجله دست‌آوردهای روانشناختی(علوم تربیتی و روانشناسی)، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4(1)، ۹۴-۷۳.
میرزایی، مصلح؛ غرایی، بنفشه؛ بیرشک، بهروز. (۱۳۹۲). نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظم‌بخشی هیجانی در پیش‌بینی اهمال‌کاری رفتاری و تصمیم‌گیری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19(3)، ۲۳۰-۲۴۰.
Alexander, E.S., & Onwuegbuzie, A.J. (2007). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Journal of Personality Individual Difference, 42(7), 1301-1310. [Doi:10.1016/j.paid.2006.10.008]
Anderson, L.M., Reilly, E.E., Gorrell, S., Schaumberg, K., Anderson, D.A. (2016). Gender-based differential item function for the difficulties in emotion regulation scale. Personality Individual Differences, 92, 87-91. [Doi: 10.1016/j.paid.2015.12.016]
Askari, P., Pasha, GH.R., & Amineian, M. (2011). The relationship between emotional regulation, life stresses, and body image with eating disorders in women, Thought and Behavior, (13), 65-78. (Persian)
Atarodi, M., & Kareshki, H. (2013). Role of components of perfectionism and goal orientations in the prediction of self-regulation in students. Knowledge and Research in Applied Psychology, 14 (52),100-108. (Persian)
Blankstein, K.R., Dunkley, D.M., & Wilson, J. (2008). Evaluative concerns and personal standards perfectionism: Self-esteem as a mediator and moderator of relations with personal and academic needs and estimated GPA. Current Psychology, 27, 29-61.
Bong, M., Hwang, A., Noh, A., & Kim, S. (2014). Perfectionism and motivation of adolescents in academic contexts. Journal of Educational Psychology, 106, 711–729. [Doi: 10.1037/a0035836]
Burka, J.B., & Yuen, L.M. (1983). Procrastination: Why you do it, what to do about it. Reading, MA: Addison-Wesley.
Burnam, A., Komarraju, M., Hamel, R., & Nadler, D.R. (2014). Do adaptive perfectionism and self-determined motivation reduce academic procrastination?. Learning and Individual Differences, 36, 65-72.
Burns, L. R., Dittmann, K., Nguyen, N., & Mitchelson, J.K. (2000). Academic procrastination, perfectionism, and control: association with vigilant and avoidance coping. Journal of Social Behavior & Personality, 15(5), 35–46.
Chang, E., Lee, A., Byeon, E., & Lee, S.M. (2015). Role of motivation in the relation between perfectionism and academic burnout in Korean students. Personality and Individual Differences, 82, 221–226. [Doi: 10.1016/j.paid.2015.03.027]
Chang, E., Lee, A., Byeon, E., Seong, H., & Lee, S.M. (2016).The mediating effect of motivational types in the relationship between perfectionism and academic burnout. Personality and Individual Differences, 89, 202–210.
Chen, B-B., & Chang, L. (2016). Procrastination as a fast life history strategy. Evolutionary Psychology, 14(1),147470491663031. [DOI: 10.1177/1474704916630314]
Conroy, D.E., Willow, J.P., & Metzler, J.N. (2002). Multidimensional measurement of  fear of failure: The performance failure appraisal inventory. Journal of Applied sport Psychology, 14, 76-90.
Damian, L.E., Stoeber, J., Negru-Subtirica, O., & Baban, A. (2016) .On the Development of Perfectionism: The Longitudinal Role of Academic Achievement and Academic Efficacy. Journal of Personality, (in press).
Dehghani, Y. (2009). Predicting academic procrastination based on self-regulatory strategies in learning. Master thesis. Faculty of Education and Psychology, Shiraz University. (Persian)
Einy, S., Narimani, M., & Basharpoor, S. (2019). Prediction of academic achievement based on academic buoyancy and self-directed learning of female students. Cognitive Strategies in Learning, 7(12), 33-45. (Persian)  https://asj.basu.ac.ir/article_2782.html
Ellard, K., Fairholme, C., Boisseau, C., Farchione, T., & Barlow, D. (2010). Unified protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders: Protocol development and initial outcome data. Cognitive and Behavioral Practice, 17, 88- 101.
              [Doi: 10.1016/j.cbpra.2009.06.002]
Ellis, A. (2002). The role of irrational beliefs in perfectionism. In G. L. Flett, & P. L. Hewitt (Eds.), Perfectionism: Theory, research, and treatment (pp. 217-229). Washington, DC: American Psychological Association.
Fedewa, A.B., Burns, R.L., & Gomes, A.A. (2005). Positive and negative perfectionism and the shame/guilt distinction: adaptive and maladaptive characteristics, Personality and Individual Differences, 38, 1609-1619. [Doi: 10.1016/j.paid.2004.09.026]
Fernie, B.A., Bharucha, Z., Nikčević, A.V., Marino, C., & Spada, M.M. (2017). A Metacognitive model of procrastination. Journal of Affective Disorders. 210, 196-203. [doi: 10.1016/j.jad.2016.12.042]
Flett, G.L., Blankstein, K.R., & Hewitt, P.L. (2009). Perfectionism, performance, and state positive affect and negative affect after a classroom test. Canadian Journal of School Psychology, 24, 4-18. [Doi: 10.1177/0829573509332457]
Frost, R.O., & Marten, P.A.(1990). Perfectionism and evaluative threat. Cognitive Therapy and Research, 14, 5599572. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01173364
Frost, R.O., Marten, P., Lahart, C.M., & Rosenblate, R. (1990). The dimetions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01172967
Gratz, K.L., & Roemer, L.(2004). Multidiminsional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure and initial validation of the difficultices in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26 (1), 41- 54.
Haghbin, M., McCaffrey, A., & Pychyl, T.A. (2012). The complexity of the relation between fear of failure and procrastination. Journal of  Rational-Emotive Cognitive-Behavior Therapy, 30, 249-263.
Jalalvand, M., Sehni Yailagh, M., Kianpoor, F., & Allipour, S.(2015). The relationships between perfectionism and academic performance with mediating role of achievement goals and academic motivation in undergraduate students of Shahid Chamran University. International Journal Psychology Behavior Research, 4(2), 209–222.
Kalantari, K.H. (2009). Structural Equation Modeling in Social-Economic Research. Tehran: Saba Cultural Publications. (Persian)
Khormaee, F., & Abbasi, M., & Rajabi, S. (2012). A comparison of perfectionism and procrastination in mothers of students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 1(1), 60-77. (Persian)
Kim, K.R., & Seo, E.H.(2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26–33. [Doi: 10.1016/j.paid.2015.02.038]
Lay, C.H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474-495.
Mahmoodzadeh, R., & Mohammadkhani, S.H. (2016). The mediating role of anxiety and  cognitive avoidance in the relationship between negative perfectionism and procrastination. Journal of Psychological Achievements (Educational Sciences and Psychology), Shahid Chamran University of Ahvaz, 4(1), 73-94. (Persian).
               https://psychac.scu.ac.ir/article_12358.html
Markon, K.E., Krueger, R.F., & Watson, D. (2005). Delineating the normal and abnormal personality: An integrative hierarchical approach. Journal of Personality and Social Psychology, 88(1), 139-157. [Doi: 10.1037/0022-3514.88.1.139]
Martin, M., Smith, M. M., Saklofske, H.D., & Yan, G. (2015). Perfectionism, trait emotional intelligence, and psychological outcomes. Personality and Individual Differences, 85, 155-158. [Doi: 10.1016/j.paid.2015.05.010]
McGregor, H.A., & Elliot, A.J. (2005). The shame of failure: examining the link between fear of failure and shame. Journal of Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 218-231. [Doi: 10.1177/0146167204271420]
Mirzaei, M,. Gharaei, B., & Birshak, B. (2014). The role of positive and negative perfectionism, self-efficacy, worry and emotion regulation in predicting behavioral and decisional procrastination.  Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 19(3), 230-240. (Persian) http://ijpcp.iums.ac.ir/article-۱-۲۰۵۴-fa.html
Mohammadi, Z., & Jokar, B. (2011). Perfectionism, emotional problems, and life satisfaction in Iranian students. Journal of Developmental Psychology, 6 (23), 269-276. (Persian) http://jip.azad.ac.ir/article_512321.html
Rajabi, GH.R., & Abbasi, GH. (2012). The relationship between self-critical, social anxiety and fear of failure with internalized shame in students. Journal of Clinical Psychology Research & Counseling, 1(2), 171-182. (Persian)
Rice, K.G., Richardson, C.M.E., & Clark, D. (2012). Perfectionism, procrastination, and psychological Distress. Journal of Counseling Psychology, 59(2), 288–302. [doi: 10.1037/a0026643]
Sevlever, M., & Rice, K.G. (2010). Perfectionism, depression, anxiety and academic performance in premedical students. Canadian Medical Education Journal, 1, e96-e104. [Doi: 10.36834/cmej.36537 ]
Sirois, F.M., & Tosti, N. (2012). Lost in the moment? An investigation of procrastination, mindfulness, and well-being. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy,  4, 237– 248. https://link.springer.com/article/10.1007/s10942-012-0151-y
Solomon, L.J., & Rothblum, E.D. (2013). Procrastination Assessment Scale-Student(PASS) In J. Fischer and K. Cororan (Eds.) Measure for clinical practice(Volume 2, pp. 446-452). New York: The Free Press.
Solomon, L.J., & Rothblum, E.D.(1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 503–509.
Solomon, L.J., & Rothblum, E.D.(1994). Procrastination Assessment Scale-Students (PASS). In J. Fischer and K. Corcoran (Eds.) Measure for Clinical Practice (Volume 2, pp. 446-452). New York: The Free Press.
Steel, P., & Klingsieck, K.B. (2016). Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian Psychologist, 51(1), 36-46. [Doi: 10.1111/ap.12173]
Stober, J. (1998). The Frost Multidimensional Perfectionism Scale: More perfect with four (instead of six) dimensions. Personality and Individual Differences, 24(4), 481-491. [Doi: 10.1016/S0191-8869(97)00207-9]
Stoeber, J. (2012). The 2*2 model of perfectionism: a critical comment and some suggestions, Personality and Individual Differences, 53, 541-545. [Doi: 10.1016/j.paid.2012.04.029]
Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10, 295-319. [doi: 10.1207/s15327957pspr1004_2]
Stornelli, D., Flett, G.L., & Hewitt, P.L. (2009). Perfectionism, achievement, and affect in children: A comparison of students from gifted, arts, and regular programs. Canadian Journal of School Psychology, 24, 267–283.  [Doi: 10.1177/0829573509342392]
Wang, H., & Li, J. (2017). Positive perfectionism, negative perfectionism, and emotional eating: The mediating role of stress. Eating Behaviors, 26, 45-49. [Doi: 10.1016/j.eatbeh.2016.12.012]
Wolters, C.A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95, 179-187. [Doi: 0.1037/0022-0663.95.1.179]
Ziegler, N., & Opdenakker, M.C. (2018). The development of academic procrastination in first-year secondary education students: The link with metacognitive self-regulation, self-efficacy, and effort regulation. Learning and Individual Differences, 64, 71-82. [Doi: 10.1016/j.lindif.2018.04.009]