پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی براساس احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی با میانجیگری جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی‌سینا

10.22098/jsp.2020.947

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی با میانجیگری جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان قهاوند بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه به تعداد 1126 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 285 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد بهزیستی تحصیلی تومینین- سوینی، جهت‌گیری هدف الیوت و مک گریگور و همکاران، نشاط ذهنی رایان و فردریک و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری، بتی و وات  استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته­ها نشان داد که الگوی پیشنهادی واسطه­مندی جهت­گیری هدف در رابطه بین نشاط ذهنی و احساس تعلق به مدرسه با بهزیستی تحصیلی برازش مطلوبی دارد، به طوری که احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی با نقش میانجی جهت‌گیری هدف توانستند 54 درصد از واریانس بهزیستی تحصیلی دانش­آموزان را تبیین نمایند. بخش دیگری از یافته­ها حاکی از آن بود که احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی توانستند 8 درصد از واریانس جهت­گیری هدف را پیش‌بینی کنند. به طور کلی نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که نشاط ذهنی فقط به صورت غیر مستقیم توان پیش بینی بهزیستی تحصیلی را دارد، ولی متغیر احساس تعلق به مدرسه به صورت مستقیم و غیر مستقیم از توان پیش بینی بهزیستی تحصیلی دانش­آموزان برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting educational well-being and mental vitality of high school students based on their feeling of belonging to the school mediated by goal orientation

نویسندگان [English]

  • A Yaghoobi 1
  • M. R Zoghipaidar 2
  • M Farhadi 2
  • B Yousefi 3
1 Professor, Department of Psychology, Bu-Ali Sina University
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Bu-Ali Sina University
3 M.A. in Educational Psychology , Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict educational well-being and mental vitality of high school students based on their feelings of belonging to the school mediated by goal orientation in Ghahavand town. The research method was descriptive and correlational. The population of this study included all high school students (1126) who were selected by cluster sampling. The data were collected by Tuminnin-Sweeney, Elliot, and McGregor et al., Ryan and Frederick as well as Bry, Betty, and Watts’ Scales. The data were analyzed by the structural equation modeling. Findings showed that the hypothesized model, that is the mediating role of goal orientation in relation between mental vitality and feeling of belonging to school with educational well-being is fit, so that the feeling of belonging to school and subjective vitality with the mediating role of goal orientation can explain 54% of the variance of the student's educational well-being. Another part of the findings indicated that the feeling of belonging to the school and mental vitality could predict 8% of the goal orientation variance, respectively. In general, the results of this study indicated that mental vitality only can predict educational well-being indirectly; however, the sense of belonging to the school, indirectly and directly has the ability to predict students' academic well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational well-being
  • feeling of belonging to school
  • mental vitality
  • Goal orientation