اعضای هیات تحریریه

موسس

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/
jsp_umayahoo.com

مدیر مسئول

پروفسور محمد نریمانی

روان شناسی استاد ممتاز دانشگاه محقق اردبیلی

yon.ir/i9rR8
narimaniuma.ac.ir

سردبیر

پروفسور محمد نریمانی

روان شناسی استاد ممتاز دانشگاه محقق اردبیلی

yon.ir/i9rR8
narimaniuma.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر زهرا رستم اوغلی

روان شناسی دکتری تخصصی روان شناسی

uma.ac.ir
zahrar715yahoo.com

کارشناس نشریه

دکتر ساناز عینی

روان شناسی استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه کردستان

uma.ac.ir
sanaz.einyyahoo.com

علی سلمانی

روان‌شناسی بالینی گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق، اردبیل، ایران.

ali.s.b.1375gmail.com
+989146818084
0000-0002-0703-6650

اعضای هیات تحریریه

دکتر بتول احدی

روانشناسی دانشیار دانشگاه الزهرا

yon.ir/M0qFL
bahadi08gmail.com

دکتر اوشا برهمند

روانشناسی دانشیار بازنشسته دانشگاه محقق اردبیلی/ دانشگاه نیویورک، آمریکا

yon.ir/AwmOo
usha.barahmandqc.cuny.edu

دکتر حمیدرضا آقا محمدیان

روانشناسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

yon.ir/SXHGD
aghamohammadianferdowsi.un.ac.ir

دکتر رمضان حسن زاده

روان شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

yon.ir/riZY6
rhassanzadehdyahoo.com

دکتر عباس ابوالقاسمی

روان شناسی استاد دانشگاه گیلان

yon.ir/PZboA
abolghasemi1344guilan.ac.ir

دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی

روان شناسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

yon.ir/QkZBr
rasoolzamodares.ac.ir

دکتر حسن شمس اسفندآباد

روان شناسی دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین

yon.ir/2HVBD
shamsikiu.ac.ir

دکتر احمد علی پور

روان شناسی استاد دانشگاه پیام نور

yon.ir/g7BWp
aliporpnu.ir

دکتر موسی کافی ماسوله

روان شناسی استاد دانشگاه گیلان

yon.ir/dFfgl
mosakafieyahoo.com

دکتر مجید محمود علیلو

روان شناسی استاد دانشگاه تبریز

yon.ir/PI7At
m_alilooyahoo.com

دکتر پرویز مولوی

روانپزشکی کودک و نوجوان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

yon.ir/umRpN
p.molaviyahoo.com

دکتر محمد نریمانی

روان شناسی استاد ممتاز دانشگاه محقق اردبیلی

yon.ir/i9rR8
narimaniuma.ac.ir

دکتر حبیب هادیان فرد

روان شناسی بالینی دانشیار دانشگاه شیراز

yon.ir/3mDaE
hadianfardyahoo.com

دکتر نادر حاجلو

روانشناسی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

yon.ir/w7ieA
hajloo53uma.ac.ir

دکتر اکبر عطادخت

روانشناسی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

yon.ir/2Z7HK
atadokhtuma.ac.ir

دکتر سجاد بشرپور

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

yon.ir/HrsDS
basharpoor_sajjaduma.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر ولی محمدی

آموزش زبان انگلیسی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

yon.ir/dqANy
v.mohammadiuma.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر مهرداد آقائی

زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

yon.ir/rYQIn
m.aghaeiuma.ac.ir