بررسی رابطۀ پیوند با مدرسه و رضایت از تحصیل با گرایش به رفتارهای خرابکارانه در دانش‌آموزان پسر سال دوم (دورة دوم) متوسطه شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22098/jsp.2020.1066

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساده و چند­گانه پیوند با مدرسه و رضایت از تحصیل با گرایش به رفتارهای خرابکارانه در دانش­آموزان پسر سال دوم متوسطه شهر اهواز انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر سال دوم متوسطه شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 95-94 مشغول تحصیل بودند. حجم نمونه در این پژوهش 360 نفر دانش­آموز دبیرستانی بود، که به روش تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه پیوند با مدرسه براون و ایوانز، پرسشنامه رضایت از تحصیل احمدی و پرسشنامه گرایش به رفتارهای خرابکارانه طوابیه و احمد استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد بین پیوند با مدرسه و رضایت از تحصیل با گرایش به رفتارهای خرابکارانه رابطه منفی معنی­دار وجود دارد (05>P). همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان نمره­های کل پیوند با مدرسه و رضایت از تحصیل، رضایت از تحصیل پیش بین­ مناسبی برای گرایش به رفتارهای خرابکارانه در دانش­آموزان می­باشد. بنابراین توجه به این دو مؤلفه روانشناختی در رفتارهای خرابکارانه دانش­آموزان حائز اهمیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between school connectedness and academic satisfaction with tendency to vandalism in male secondary high school student of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Y Saeedi 1
  • Gh Maktabi 2
  • A.R Hajiyakhchali 3
1 Master of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The present study investigated the simple and multiple relationship between school connectedness and academic satisfaction with tendency to vandalism of male students high school in Ahvaz. The study population consisted of all male students at second-grade of Ahvaz high school in academic year of 2015-2016. The sample consisted of 360 students who were selected through multistage random sampling method. They completed the School Connection questionnaire related to the work of Brown and Evans, Ahmadi’s Academic Satisfaction Questionnaire (ASQ) and the vandalism Questionnaire by Thawabieh and Ahmad. Statistical methods for data analysis were Pearson correlation and multiple regression analysis. The results showed that the correlation between school connectedness and academic satisfaction with tendency to vandalism was significantly negative. Moreover, showed that the regression analysis from both school connectedness and academic satisfaction, only academic satisfaction predicted vandalism.Therefore, it is important to pay attention to these two psychological components in students' vandalism behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School connectedness
  • Academic satisfaction
  • Vandalism
احمدی، ساره (1388). بررسی رابطه هوش عاطفی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شیراز.
بنی نعیم، مریم (1392). رابطۀ ویژگی­های شخصیت، عملکرد خانواده و هیجان خواهی با گرایش به رفتارهای خرابکارانه در مدرسه در دانش‌آموزان پسر پایه دوم دبیرستان­های شهر بندر­عباس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
دستجردی، رضا، صفری، حجت و رمضانی، محمد (1391). رابطه شخصیت و وندالیسم (تخریب اموال عمومی) در بین دانش‌آموزان دورۀ متوسطه استان خراسان جنوبی. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
دلاور، علی (1391). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
رحمانپور، زهره (1393). مقایسه سبک­های مختلف فرزند پروری از لحاظ هوش هیجانی، انگیزه پیشرفت و گرایش به رفتارهای خرابکارانه در دانش‌آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهر اندیمشک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
شیخ­الاسلامی، راضیه و احمدی، ساره (1390). رابطه هوش هیجانی و رضایت از تحصیل در دانش‌آموزان. مجله علوم رفتاری، 5(2)، 142-135.
عبدالرسولی، لیلا. (1393). مقایسۀ دانش‌آموزان دختر موفق و ناموفق سال اول دبیرستان از لحاظ رضایت از تحصیل، ادراک شایستگی و هدف­های پیشرفت در شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
قاضی طباطبایی، محمود؛ حجازی، الهه و رضایی شریف، علی. (1389). آزمون تئوری­های مساله­ی اجتماعی پیوند با مدرسه در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی. مجله­ی بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1(2)، 138-113.
قدسی، احقر. (1391)، بررسی اثر بخشی مهارت­های زندگی بر رضایت از زندگی در زمینۀ: رضایت از مدرسه، دوستان، رضایت از خود، خانواده و محیط زندگی دانش‌آموزان دوره متوسطه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدرسه زندگی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 111، 62-45.
محسنی تبریزی، علیرضا (1381). آسیب شناسی بیگانگی اجتماعی- فرهنگی، بررسی انزوای ارزشی در دانشگاه­های دولتی تهران. فصلنامه پژوهش برنامه­ریزی در آموزش عالی. 26، 182-120
نواح، عبدالرضا و کوپایی، محمد باقر. (1391). عوامل اجتماعی و شخصیتی مؤثر بر گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4(2).
Abdul Rasooli, L. (2014), A Comparison between successful and unsuccessful female students in the first year of high school in terms of academic satisfaction, perceived competence and achievement goals in the city of Ahvaz. Master's thesis, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
Ahmadi, S. (2009), Relationship between emotional intelligence and self-regulated learning strategies with academic achievement and academic satisfaction. Master's thesis, Faculty of Education and Psychology. Shiraz University. (Persian)
Allen, J. P., & land, D. (1999). Attachment in adolescence. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment theory and research, 319- 325, New York: Guilford.
Arnett, J. J. (2015). Broad and Narrow Socialization. Journal of Marriage and Family, 57(3), 617-628.
Bahrani, M., Jowkar, B. (1999). A Study of effect of factors and resources on academic field in high school students of Shiraz city. Center of Demographic Studies: Shiraz University. (Persian)
Baker, J. A. (1998). The social context of school satisfaction among urban, low-income, African-American students. School Psychology Quarterly, 13, 25–44.
Bani Naim, M. (2013). Relationship between personality traits, family function and sensation seeking with tendency to destructive behavior in school among high school 2nd grade male students in the city of Bandar Abbas. Master's thesis, Faculty of Education and Psychology. Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
Barber, B. K., & Olsen, J. A. (1997). Socialization in context: Connection, regulation, and autonomy in the family, school and neighborhood, and with peers. Journal of Adolescent Research, 12, 287- 315.
Barber, B. K., & Schluterman, J. M. (2008). Connectedness in the lives of children and adolescents: A call for greater conceptual clarity. Journal of Adolescent Health, 43 (3), 209-216.
Bean, J., Bradley, R. (1986). Untangling the satisfaction performance relationship for college students. Journal of Higher Education. 1986; 57(4):393-412.
Blum, R. W. (2005). School connectedness: Improving the lives of students. Johan Hopkins Bloomberg School of public Healt: Baltimore, MD.
Blum, R. W., & Ireland, M. (2004). Reducing risk, increasing protective factor: Findings from the Caribbean Youth Health Survey. Journal of Adolescent Health, 35 96), 493-500
Blum, R. W., & Libbey, H. P. (2004). Executive Summary. Journal of School Health,74, 231-232
Bond, L., Butler, H., Thomas, L., Carlin, J., Glover, S., Bowes, G., & Patton, G. (2007). Social and School Connectedness in Early Secondary School as Prediction of Late Teenage Substance Use, Mental Health, and Academic Outcomes. Journal Adolescent Health, 40,357.e9-357.e18.
Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss, 3. Loss, sadness, and deperession. New York: Basic Books.
Brown, R., & Evans, W. P. (2002). Activity and ethnicity: Creating greater school connection among diverse student populations. Urban Education, 37, 41-58.
Catalano, R. F., Haggerty, K. P., Oesterle, S., Fleming, C. B., & Hawkins, D. (2004). The importance of bonding to school for healthy development: Finding from the social Development Research Group. Journal of School Health, 74, 252- 261.
Cekseven Onder, Fulya. & Yilmaz, Y. (2012). The Role of satisfaction and Parenting Styles in Predicting Delinquency Behavior among High School Students. Educational Sciences. 12(3), 1744-1748.
Chapman, R. L., Buckley, L., Sheehan, M. C., Shochet, I. M., & Romaniuk, M. (2011). The impact of connectedness on violent behavior, transport risk-taking behavior, and associated injuries in adolescence. Journal of School Psychology. 49, 399-410.
Chapman, R. L., Buckley, L., Sheehan, M., & Shochet, M. (2013). Pilot evaluation of an adolescent risk and injury prevention programme incorporating curriculum and school connectedness components. Heath Education Research. (pp.612-625).
Clark, R. V. G. (1991). Tacking vandalism, A Home Office Research Unit Report, London.
Clinard, M. B., & Meier, R. F. (1975). Sociology of Deviant Behavior. In A. Rinehart, & A. Winston (Eds.) New York: Holt.Criminology, 30, 261–291.
Dastjerdi, R., Safari, H. and Ramezani, M. (2012). Relationship between personality and vandalism (destruction of public property) among high school students in South Khorasan province. The first national conference on modern life and character, Islamic Azad University of Sanandaj. [Persian]
Delavar, A. (2012). Research methods in psychology and educational sciences. Tehran: Virayesh Publications. [Persian]
Flores, A. (2007). Attribution style, self- Efficacy, and stress as predictors of academic success And academic satisfaction in college students. A dissertation submitted to the faculty of the University of Utah for the degree of Doctor.
Fulya, C. N. & Yasin Y. (2012). The Role of life Satisfaction and Parenting Styles in Predicting Delinquent Behavior among High School Students. Educational Sciences: Theory & Practice -12(3).Summer. 1744-1748©2012 Educational Consultancy and Research Crnter.
Ghodsi, A. (2012). Effectiveness of life skills on life satisfaction in terms of satisfaction with school, friends, self, family and living environment of high school students and solutions for improving school life. Journal of Education, 111, 62-45. (Persian)
Goodlad, S., Readman C, Waats C, Saah K, Evans S. (2008). Academic satisfaction review: The Postgraduate taught student experience. This report was prepared by QUAD Research. The University of Warwick.
Hashemi, Z., Mahmood Alilu, M., & Hashemi, T. (2020). The effectiveness of metacognitive therapy in patients with depression: Two years of follow-up. Journal of Research in Psychopathology, 1(1), 1-9.
Hassan, M. m., (2002­) Academic satisfaction and approaches to learning among United Arab Emirates University Students. Social Behavior and Personality.:30 (5), 443-52.
Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley: University of California press.
 Johan Hopkins Bloomberg School of Public Health: Baltimore, MD.
Katja, R., Paivi, A. K., & Pekka, L. (2009). Relationship Among Adolescent Subjective Well-Being Health Behavior, and School Satisfaction. Journal of School Health,72,243-249.
Levitz, R. & Noel, L. (2000). The earth- shaking, but quiet revolution, in retention management. Retrieved on may 3, 2005 from www. Noel Levitz.Com.
Libbey, H. P. (2004). Measuring student relationships to school: Attachment ­bonding, connectedness and engagement. Journal of School Health, 74, 274-283.
McNeely, C. A., Whitlock, J. & Libbey, H. (2010). School connectedness and adolescent Well-being. In S. Christianson & A. L. Reschly (Eds.), Handbook on school-family partnerships. New York: Lawrence Earlbaum Associates, Ins.
Mohseni Tabrizi, A. (2002). Pathology of socio-cultural alienation, examining value isolation in public universities in Tehran. Journal of Planning in Higher Education. 26, 182-120. [Persian]
Navah, A., & Koupai, M. (2012). Social and personality factors affecting the tendency to vandalism (destruction) among high school students in Ahwaz city. Journal of Iranian Social Development, 4:2, Spring 2012. (Persian)
Payant. W. H. (1993). An investigation the relationship between principal empowering behavior, teacher empowerment, and student classroom conduct as measured by the perception of Nebraska middle level teachers [Dissertation]. University of Nebraska.
Poirot, P. R. (1992). Person-environment interaction: Effects of student-faculty congruence on academic satisfaction and achievement of student. A dissertation submitted for doctor of education, Washington State University.
Qazi Tabatabaei, M., Hejaz, E., & Rezaei Sharif, A. (2010). Testing theories of social issues related to the school among elementary school students. Journal of Iranian Social Issues, 1(2), 113-138. (Persian)
Rahmanpour, Z. (2014). A comparison between different parenting styles in terms of emotional intelligence, achievement motivation and tendency to destructive behavior among high school 2nd grade male students in Andimesh city. Master's thesis, Faculty of Education and Psychology. Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
Reed-Victor, E. (2003). Individual differences and early school adjustment: Teacher appraisals of young children with special need. Early Child Development and care, 174, 59-79.
Saelhof, J. (2009). Examining the Promotion of School Connectedness through Extracurricular Participation. A Thesis Submitted to The College of Graduate Studies and Research In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Education In the Department of Educational Psychology and Special Education. University of Saskatchewan Saskatoon.
Shaykh al-Islami, R., & Ahmad, S. (2011). Relationship between emotional intelligence and academic satisfaction among students. Journal of Behavioral Sciences, 5: 2, 135-142. (Persian)
She, H.C.,& Fisher, D.L. (1999). The validation and use TCBQ in studying secondary science classroom students attitudinal and cognition outcomes in Taiwan. Paper presented at the Annual of the National Association for Research in Science Teaching. Boston.
Simons-Morton, B. G., Crump, A. D., Haynie, D. L., & Saylor, K. E. (1999). Student-school bonding and adolescent problem behavior. Health Education Research, 14, 99-107
Thawabieh­, A. M.­, & Ahmad­, A. M. (2010). Vandalism at boys schools in Jordan. International Journal Education Science, 2(1), 41-46.