مطالعه تطبیقی متغیرهای مرتبط با موفقیت دانش‌آموزان در آزمون بین‌المللی تیمز 2015

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه برنامه ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 مدیر پیشگیری از جرایم دادگستری اردبیل و مدرس دانشگاه

10.22098/jsp.2020.1096

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان بر اساس داده های آزمون بین المللی تیمز می باشد. روش این مطالعه، تطبیقی- کمی است. نمونه آماری این پژوهش را دانش آموزان پایه هشتم 57 کشور جهان که در سال 2015 در آزمون بین المللی تیمز شرکت کرده اند را تشکیل می دهد. مجموعه داده ها با استفاده از رهیافت منطق فازی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد نشان داد که شروط ارتباط بین خانه و مدرسه، جو اجتماعی مدرسه، نگرش دانش آموزان و فعالیت های آموزشی در کلاس درس هر یک به تنهایی شرط لازم و پیشینه خانوادگی شرط کافی بروز نتیجه (پیشرفت تحصیلی) است. در علیت های عطفی و ترکیبی، از میان مسیرهای متعدد علی، تنها یک مسیر علی بر اساس معیارهای کفایت نظری و تجربی (ضریب پوشش و سازگاری) دارای اهمیت نظری و تجربی لازم بود. در این مسیر علی، پیشینه خانوادگی و ارتباط بین خانه و مدرسه در ترکیب باهم، مجموعا علیت عطفی کافی را در بروز نتیجه مورد نظر(موفقیت تحصیلی) فراهم نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of variables related to students' success in the 2015 international TIMSS test

نویسندگان [English]

  • B Rsoolzadeh 1
  • R Abbasi 2
  • S Forozandeh 3
1 Assistant Professor, Department of Distance Education Planning, Payame Noor University
2 Assistant Professor, Department of Sociology, University of Mohaghegh Ardabili
3 Ardabil Justice Crime Prevention Director and University lecturer
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the factors affecting the academic achievement of students based on the data of the international TIMSS test. The method of the study is comparative-quantitative. The sample of the study is comprised of students from the eighth grade of 57 countries participating in the 2015 international TIMSS test. The data has been analyzed using fuzzy logic approach. The results of single and sufficient terms indicated that the condition of the relationship between home and school, the social atmosphere of the school, students' attitudes and educational activities in the classroom alone would be necessary conditions and family background is a sufficient condition for the outcome of the academic achievement. In causative and hybrid causative factors, only one causal path was necessary based on the criteria of theoretical and experimental adequacy (coefficient of coverage and adaptability) of the theoretical and empirical significance. In this causal path, the family background and the relationship between home and school in combination, together, provided a sufficient causative factor for the desired outcomes academic success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic success
  • fuzzy logic
  • TIMSS test
  • turning
  • combined causality
آقازاده، علی و نقی زاده، محمد.(1394). گزارش نتایج آزمون تیمز 2015، تهران، مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمز و پرلز.
احمدی، غلامعلی و میرمعینی، سمیه سادات.(1391). بررسی تطبیقی تاثیرفرایند مدیریت مدرسه بر میزان موفقیت دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی در تیمز 2007. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 11(42)، 75-103.  
پهلوان صادق، اعظم؛ فرزاد، ولی اله و شاه طلبی، بدری.(1388). عملکرد علوم دانش‌آموزان ایرانی در مطالعه تیمز 2003 با توجه به متغیرهای فردی و خانوادگی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 23(21)، 1-24.
سیف، علی اکبر .(1397). اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی (چاپ هفتم ویرایش سوم) تهران: دوران.
سیف، علی اکبر .(1392). روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزشی (ویرایش هفتم)، تهران: دوران.
شیر بگی، ناصر؛ عزیزی، نعمت الله و امیری، شیلا .(1395). واکاوی مفهوم مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان از دیدگاه والدین و معلمان. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 6(2)، 21-54.
عباسی، رسول و فراستخواه، مقصود.(1393). تحلیل فازی عوامل مؤثر بر توازن بین برابری آموزش عالی و توسعه اقتصادی در سطح کلان. فصلنامه پژوهش در جامعه شناسی معاصر، 3(5)، 25-50.
غلامی، یونس؛ حیدری، محمود؛ رحیمی نژاد، عباس و خداپناهی، محمد کریم.(1385). رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج تیمز. فصلنامه روان شناسی تحولی، 2(7)، 207-218.
نقش، زهرا؛ حجازی، الهه؛ کیامنش، علیرضا و قاضی طباطبایی.(1391). پیش بینی عملکرد ریاضی دانش‌آموزان براساس الگوی مدارس اثربخش کریمرز: تحلیل چند سطحی براساس داده های تیمز پایه هشتم2011. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 1(3)، 1-28.
Abu-Hilal, M. M., Abdelfattah, F., Abduljabbar, A., & Marsh, H. W. (2013). Attitudes toward school, homework, subject matter value, self-concept and positive affect: A structural equation model. In Paper accepted at the 1st IEA International Research Conference, June (pp. 26-28).
 Afana, Y., &Lietz, P. (2010). The Relationship between school resources and mathematics achievement at grade 8: A comparison of Israeli and Palestinian schools in TIMSS 2007. Paper presented at the 4rd IEA International Research Conference, Gothenburg, Sweden.                                                                   
Alexander, R. J., & Armstrong, M. (2010). Children, their world, their education: Final report and recommendations of the Cambridge Primary Review. Taylor & Francis US.                                                                                                                                    
Bowen, G. A. (2008). An analysis of citizen participation in anti-poverty programmes. Community Development Journal, 43(1), 65-78.
Brese, F., & Mirazchiyski, P. (2010). Measuring students’ family background in large-scale education studies. In 4TH IEA INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE, Proceedings, Available: http://www. iea. nl/fileadmin/user_upload/IRC/IRC_2010/Papers/IRC2010_Brese_Mirazchiyski.
Caro, D., &Lenkeit, J. (2010).Extending the socioeconomic gradients framework to IEA Studies – an application to PIRLS 2006. Paper presented at the 4rd IEA International Research Conference, Gothenburg, Sweden.
Chandrasena, W., Craven, R. G., Tracey, D., & Dillon, A. (2014). Seeding Science Success: Psychometric Properties of Secondary Science Questionnaire on Students' Self-Concept, Motivation, and Aspirations. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 14, 186-201.
Chiu, M. M., & Klassen, R. M. (2010). Relations of mathematics self-concept and its calibration with mathematics achievement: Cultural differences among fifteen-year-olds in 34 countries. Learning and Instruction, 20(1), 2-17.                                                                                                               
El Nokali, N. E., Bachman, H. J., & Votruba‐Drzal, E. (2010). Parent involvement and children’s academic and social development in elementary school. Child Development, 81(3), 988-1005.
Hofstein, A., & Mamlok-Naaman, R. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 105-107.
House, J. D. (1995). The predictive relationship between academic self-concept, achievement expectancies, and grade performance in college calculus. The Journal of Social Psychology, 135(1), 111-112.
Khalaila, R. (2015). The relationship between academic self-concept, intrinsic motivation, test anxiety, and academic achievement among nursing students: Mediating and moderating effects. Nurse Education Today, 35(3), 432-438.
Lent, R. W., Taveira, M. D. C. & Lobo, C. (2012). Two tests of the social cognitive model of well-being in Portuguese college students. Journal of Vocational Behavior, 80, 362– 371.
Marsh, H. W., Abduljabbar, A. S., Parker, P. D., Morin, A. J., Abdelfattah, F., Nagengast, B., ... & Abu-Hilal, M. M. (2015). The internal/external frame of reference model of self-concept and achievement relations: Age-cohort and cross-cultural differences. American Educational Research Journal, 52(1), 168-202.
Mantle, J., Haslam, J., Barton, S., & Polden, M. (2004). Physiotherapy in obstetrics and gynaecology. Butterworth-Heinemann,.
Meristo, M., & Eisenschmidt, E. (2014). Novice teachers’ perceptions of school climate and self-efficacy. International Journal of Educational Research, 67, 1-10.
 Miao, C. (2006). Towards Democratic Neighborhoods: The Emergence of Bottom-up Citizen Engagement in Urban China. ProQuest.
Montes, L. D., & Rockley, M. G. (2002). Teacher perceptions in the selection of experiments. Journal of Chemical Education, 79(2), 244.
  Mullis, I. V., Martin, M. O., Minnich, C. A., Drucker, K. T., & Ragan, M. A. (2012). PIRLS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Reading. International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
Papanastasiou, C. (2002). School, teaching and family influence on student attitudes toward science: Based on TIMSS data for Cyprus. Studies in Educational Evaluation, 28(1), 71-86.
Papanastasiou, C., & Papanastasiou, E. C. (2004). Major influences on attitudes toward science. Educational research and Evaluation, 10(3), 239-257.
Ragin, C. C. (2003). Recent advances in fuzzy-set methods and their application to policy questions. Comparative Methods for the Advancement of Systematic cross-case analysis and Small-N studies (COMPASS).
Ragin, C. C. (2008), Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Rihoux, B. and Ragin, C. C. (2009), Configurational Comparative Methods:Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.                                            
Rose, Trent M. (2006). Measuring civic engagement in Idaha Falls (Dissertation), Idaho state university.
Singley, D., Lent, R. W. & Sheu, H. (2010). Longitudinal test of a social cognitive model of academic and life satisfaction. Journal of Career Assessment, 18, 133–146.                                                      
Van den Broeck, A., Opdenakker, M. C., Hermans, D., & Van Damme, J. (2003). Socioeconomic status and student achievement in a multilevel model of Flemish TIMSS-1999 data: The importance of a parent questionnaire.Studies in Educational Evaluation, 29(3), 177-190.