بررسی نقش واسطه‌ای تعاملات ارتباطی در رابطۀ بین سن ورود به مدرسه و ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.22098/jsp.2021.1343

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش،  بررسی نقش واسطه­ای تعاملات ارتباطی در رابطۀ بین سن ورود به مدرسه و ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان رشت بود. روش به لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ زمان اجرا مقطعی است. جامعۀ آماری شامل همه دانش‌آموزان متوسطه شهر رشت است که به نمونه­ای متشکل از 250 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه تعاملات ارتباطی کارول گلاس و بررسی معدل­های دانش­آموزان و پرونده علمی آنان جهت اندازه­گیری پیشرفت تحصیلی جمع‌آوری شدند. یافته‌ها نشان داد که سن و ترتیب تولد هم به صورت مستقیم به ترتیب (25/0=β و 17/0= R2)، (15/0=β و 039/0= R2) و هم با میانجی­گری تعاملات ارتباطی(13/0=β و 022/0= R2)؛ (11/0=β و 16/0= R2)، بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار است. می‌توان به این نتیجه رسید که سن و ترتیب تولد دو متغیر تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی هستند و با میانجی­گری تعاملات ارتباطی می­توانند تأثیر قوی­تری  بر آن داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of communication interactions on the relationship between school entrance age and the birth order with students' academic achievement

نویسندگان [English]

  • M Shabafrooz 1
  • Gh Afrooz 2
  • A Delavar 3
  • H Asadzadeh 4
1 PhD Student in Educational Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Psychology, University of Tehran
3 Professor, Department of Measurement, Allameh Tabatabaei University, Tehran
4 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran
چکیده [English]

This research is intended to survey the mediating role of communication interactions on the relationship between school entrance age and the birth order with students' academic achievement of high school students in Rasht. This research is applied and cross-sectional. The population included all high school students in Rasht. The Carole Glass Interaction Questionnaire (1994), and the students' grade point average were used to collect data in order to measure their academic achievement. The findings revealed that the school entrance age and the birth order (β=0.25, R2=0.17), (β=0.15, R2=0.039) respectively and mediating communication interactions (Β=0.13, R2=0.022) (β=0.11, R2=0.16) directly influenced the academic achievement of the participants.  It can be concluded that the school entrance age and the birth order are variables affecting academic achievement. In addition, communication interactions have a more effective role in this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • birth order
  • communication interactions
  • school entrance age