نویسنده = علی عیسی زادگان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 122-138

سعید مهنا؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان


2. رابطه بین امید ،خوش‌بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-152

علی عیسی زادگان؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ فیروز مروئی میلان


3. عوامل فشارزای دانشآموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با آنها

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 42-61

سجاد بشرپور؛ علی عیسی زادگان؛ حسین علیزاده