پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

d-2-2-92-4-4

چکیده

هدف این پژوهش، عبارت بود از: بررسی پیش بینی پذیری تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش از
روی ویژگی های شخصیتی، عزت نفس و کیفیت زندگی. جامعه ی آماری پژوهش شامل: کلیه ی کارکنان
سازمان آموزش و پرورش استان قم بود. از این جامعه، نمونه ای با حجم 141 نفر به صورت تصادفی
طبقه ای (بر حسب نوع استخدام) انتخاب شد. روش این تحقیق، توصیفی- همبستگی بود و برای
کیفیت ،(ESQ) عزت نفس آیزنک ،(EPQ) جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های شخصیتی آیزنک
استفاده شد. داده های به دست آمده به کمک ضریب همبستگی (OCQ) و تعهد سازمانی SF- زندگی 36
پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج، رابطه ی معنی داری بین عزت نفس و
کیفیت زندگی و تعهد ،(P <0/ برون گرایی- درون گرایی و تعهد سازمانی ( 01 ،(P <0/ تعهد سازمانی ( 01
بین ؛(P <0/ نشان داد. هم چنین بین برون گرایی- درون گرایی و عزت نفس ( 01 (P <0/ سازمانی ( 05
(P <0/ و بین کیفیت زندگی و عزت نفس ( 01 (P <0/ برون گرایی- درون گرایی و کیفیت زندگی ( 05
رابطه معناداری پیدا شد. سه بعد انرژی، سلامت روانی و عملکرد اجتماعی از ابعاد هشت گانه کیفیت
بر اساس نتایج این تحقیق .(Ps<0/ زندگی نیز به خوبی توانستند تعهد سازمانی را پیش بینی کنند ( 05
پیشنهاد میشود سازمان ها به منظور در خدمت گرفتن نیروهای متعهد و کارا، قبل از استخدام از آن ها
آزمون های شخصیتی، عزت نفس و کیفیت زندگی بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictability of organizational commitment

نویسندگان [English]

  • N Hajloo 1
  • N Sobhi Gharamaleki 2
  • H Bahrami Razaghi 3
1 Associate of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabil
3 M.A.student of psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the predictability of employee’s
organizational commitment from the personality traits, self-esteem and quality of
life. The statistical population was the personnel of Ministry of Education in Qom
province. A sample size of 141 individuals were selected with stratified the random
sampling method (depending on the type of employment).Research method was
descriptive- correlation. To collect the data Eysenck personality questionnaire
(EPQ), self-esteem Eysenck questionnaire (ESQ), SF-36 quality of life
questionnaire and organizational commitment questionnaire (OCQ) were used. The
data were analyzed through Pearson correlation coefficient and multiple regression
analysis. The results showed significant relations between personality
characteristics and organizational commitment (P<0.01), self-esteem and
organizational commitment (P<o.o1, quality of life and organizational commitment
(P<0.05). Also significant relationships were found between personality
characteristics and self-esteem (P<0.01); between personality characteristics and
quality of life (P<0.05) and between quality of life and self esteem (P<0.01). Three
dimensions of energy, mental health and social performance of the eight
dimensions of quality of life were also able to predict organizational commitment
(P<0.05). Based on the results of this study we proposed organizations use the tests
of personality characteristics, self-esteem and quality of life in order to promote
commitment and efficiency of the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • Self-esteem
  • quality of life
  • personality characteristics
اسکندری، ع لی ( 1386 ). رابطه بین خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان شرکت
شیر پاستوریزه پگاه فار . س پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
انتظاری، ع باس؛ نبئی، ل یلا؛ مروج فروشی، ح میده؛ مشکوه رضوی، گ یتا و طوسی، پ رویز ( 1387 ). بررسی
کیفیت زندگی در بیماران پوستی سرپایی . پژوهنده ( مجل هی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید
.65-69 ، بهشتی)، 61
بیابانگرد، اسماعیل ( 1373 ). رو شهای افزایش عز ت نفس در کودکان و نوجوانا . ن تهران: انتشارات انجمن
اولیا و مربیان.
.1-5 ،(4) خسروی، مریم ( 1381 ). تناسب شخصیت و شغل اطلاع رسانی. فص لنام هی اطلاع رسان . ی 3
رحیمی نژاد، ع باس ( 1382 ). استاندارد کردن پرسش نامه شخصیتی آیزنک در نوجوانان دختر و پسر
.29-54 ،(1) تهرانی. مجل هی روا نشناسی و علوم تربیتی، 33
سبز مکان، ل یلا؛ هزاوئی، م حمدمهدی؛ ربیعی، ک تایون؛ جهانی هاشمی، ح سن و میر محمد صادقی، م حسن
بر افسردگی و کیفیت زندگی (PRECEDE) 1387 ). تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی )
.75-84 ،(1) بیماران با عمل جراحی تعویض عروق کرونر. فص لنام هی پایش، 8
سوری، ح لیمه ( 1373 ). مقایسه خصوصیات شخصیتی دبیران و کارمندان اداری در جامعه زنان تحصیل
کرده تهرا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران .
سیادت، ع لی؛ بختیار نصرآبادی، ح سنعلی و سلیمی، ق ربانعلی ( 1384 ). بررسی رابطه بین جو سازمانی با
79 . مجل هی علوم - ویژگی های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه ی شهر اصفهان در سال تحصیلی 80
.101-120 ،(4) تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 12
شاقلی، ر یحانه ( 1378 ). مدیریت مشارکتی و رابط هی آن با تعهد سازمانی دبیران دبیرستا نهای دخترانه
دولتی، عادی نواحی 2و 4 مشه . د پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
. شولتز، دوان . پی و شولتز، سیدنی . الن. ( 2008 ). نظریههای شخصی . ت ترجمه ی یحیی سید محمدی ، 1388
تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
شیخ، م حمود؛ باقرزاده، ف ضل اله؛ زیویار، ف رزاد؛ غلامعلی زاده، ر ضا؛ اسماعیلی، ح سن و فاضل کلخوران ،
جمال ( 1384 ). بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و
.5-21 ، پرورش. مجل هی حرکت، 26
صالحی، ز هرا ( 1388 ). بررسی اثر بخشی ارزیابی توصیفی بر پیشرفت و عز ت نفس دان شآموزان دختر پایه
88 . پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه - پنجم ابتدایی منطق هی 9 تهران در سال تحصیلی 89
طباطبایی.
فتحی آشتیانی، ع لی و داستانی، م حبوبه ( 1388 ). آزمو نه ای روا نشن اختی ارزیابی شخ صیت و سلامت
روا . ن تهران. انتشارات بعثت.
کورمن، آ براهام ( 1370 ). روا نشناسی صنعتی و سازمان . ی ترجمه ی حسین شکرکن ، 1370 . تهران: انتشارات
رشد.
منتظری، ع لی؛ گشتاسبی، آ زیتا و وحدانی نیا، م ریم ( 1384 ). ترجمه، تعیین پایایی و روایی گونه فارسی
.49-56 ، فص لنام هی پایش، 5 .SF- پرس شنامه 36
. هالند، جان ال ( 1997 ). حرفه مناسب شما چیس ت. ترجم هی سیمین حسینیان و سیده منور یزد ی، 1376
تهران: انتشارات پارت.
هرمزی نژاد، م عصومه ( 1380 ). رابطه ساده و چندگانه عزت نفس، اضطراب اجتماعی و کمال کرایی با
ابراز وجود در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهوا . ز پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید
چمران اهواز.
هومن، عباس ( 1382 ). راهنمای عملی پژوه شهای تربیت . ی تهران: مؤسسه ی فرهنگی منادی تربیت.
Benkhoff, B. (1997). Ignoring commitment is costly: New approaches establish the missing
link between commitment and performance. Human Relations, 50(6), 701–726.
Cooper Smith, S. (1967). The antecendent of self esteem. W.H. Freeman and Sanfransisco
Company.
Erdheim, J., Wang, M. & Zichar, M. (2006). Linking the big five personality constructs to
organizational commitment. Personality and individual differences, 41(5), 959-970.
Fassino, S., Daga, G. A., Delsedime, N., Rogna, L. & Baggio, S. (2004). Quality of life and
personality disorders in heroin abusers. Drug and Alcohol Dependence, 76, 73–80.
Grumm, M. & Von Collani, G. (2007). Measuring Big-Five personality dimensions with
theimplicit association test – Implicit personality traits or self-esteem? Personality and
Individual Differences, 43, 2205–2217.
Jansen, P. G., Kerkstra, A., Abu-saad, H. H. & Van der – zee . I. (1996). The effect job
characteristics and individual characteristics on job satisfaction of Organizational
Commitment. International Journal of Nursing Studies, 33(4), 407-421.
Kuehner, C. & Buerger, C. (2005). Determinants of subjective quality of life in depressed
patients: The role of self-esteem, response styles, and social support. Journal of
Affective Disorders, 86, 205–213 .
Masthoff, E. D., Trompenaars, F. J., Van Heck, C. L., Hodiamont, P. P. & De Vies, J.
(2007). The relationship between dimensional personality models and quality of life in
psychiatric outpatients. Psychiatry Research, 149, 81–88.
McColl-Kennedy, J. R. & Anderson, R. D. (2005). Subordinate–manager gender
combination and perceived leadership style influence on emotions, self-esteem and
organizational commitment. Journal of Business Research, 58, 115– 125.
Mowday, R. T., Porter, W. L., & Steers, R. M. (1992). Employee and organization
linkages. New York: Academic press.
Penedo, F. J., Gonzalez, J. S., Dahn, J. R., Antoni, M., Malow, R., Costa, P. &
Schneiderman, N. (2003). Personality, quality of life and HAART adherence among
men and women living with HIV/AIDS. Journal of Psychosomatic Research, 54, 271–
278.
Sedikides, C. & Gregg, A. P. (2003). Portraits of the self. In M. A. Hogg & J. Cooper
(Eds.), Sage handbook of social psychology (pp.110-138). London: Sage Publications.
Staring, A. B. P., Van der Gaag, M., Van der Berg, M., Duivenvoorden, H. J. & Mulder, C.
L. (2009). Stigma moderates the associations of insight with depressed mood, low selfesteem,
and low quality of life in patients with schizophrenia spectrum disorders.
Schizophrenia Research, 115, 363–369.
Watson, D., Suls, J. & Haig, J. (2002). Global self-esteem in relation to structural models of
personality and affectivity. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 185–197.