دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1392 
4. پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی

صفحه 58-74

نادر حاجلو؛ ناصر صبحی قراملکی؛ حسین بهرامی رضاقی