ساخت و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ی خود تنظیمی تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور اهواز

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور اهواز

d-2-2-92-4-5

چکیده

از جمله بحث های جدی و مورد توجه « چگونه می توان خودتنظیمی تحصیلی را سنجید » این موضوع که
بسیاری از صاحب نظران است به طوری که برای اندازه گیری آن از پرسش نامه های متعددی استفاده کرده اند.
هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی های روانسنجی(پایایی و روایی) و ساختار عاملی تأییدی
پرسش نامه ی خود تنظیمی تحصیلی محقق ساخته است. دانش آموزان دختر و پسر پایه ی سوم مقطع
متوسطه ی آموزش و پرورش ناحی هی یک شهر اهواز جامعه ی آماری تحقیق را تشکیل داده اند که از بین
آنان 160 نفر( 80 پسر و 80 دختر) به شیوه ی تصادفی چند مرحل های انتخاب شدند. داده ها از طریق
پرسش نامه ی خودتنظیمی تحصیلی محقق ساخته به دست آمد. تحلیل داده ها نشان دادکه پرسش نامه ی یاد
شده از شش عامل و 30 ماده تشکیل شده است. ضمناً ابزاریاد شده از روایی، پایایی و برازندگی نسبتاً
خوبی برخورداراست. ساختار عاملی تأییدی نیز نشان داد پرسش نامه ی فوق الذکر از مدل شش عاملی
برازنده تری برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and measurement of the psychometric properties of academic self- regulation questionnaire

نویسندگان [English]

  • K Sevari 1
  • Sh Arabzade 2
1 Assistant professor of psychology, Payam Noor University
2 Factualy member of industry engineer, Payam Noor University
چکیده [English]

In this study we examined the construct and measure ment of the
psychometric properties and confirmatory factor structure of academic selfregulation
questionnaire. Participants were 160 high school students (80
male and 80 female) third grade who were selected by stratified random the
sampling. Data were collected from six subscales of academic selfregulation
questionnaire that were made by researchers. The results showed
that academic self- regulation questionnaire was composed of six subscales,
and mentioned questionnaire has validity, reliability and a good fitness.
Confirmatory factor structure also indicated that the six-factor model has a
more elegance and it can be used for education of all degrees of academic
self-regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The psychometric properties
  • academic self- regulation
  • self effctivness
جبلی، امجد( 1384 ). رابطه سبکمقابله با خود تنظیمی در یادگیری و مقایسه آن در دان شآموزان دختر و
پسرسال سوم راهنمایی در مناطق 7 و 8 . پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران-
مرکز.
رستم اوغلی، زهرا و خشنودنیایی چماچایی، بهنام ( 1392 ). مقایسه ی وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی
.18-37 ،(3) در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. فص لنام هی ناتوان یهای یادگیر . ی 2
ساخت و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ی خودتنظیمی تحصیلی
90
زاهدبابلان، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود ( 1391 ). مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و
یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. فص لنام هی ناتوان یهای یادگیر . ی
.43-62 ،(2)1
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: an agentic perspective. Annual review of
psychology, 52, 1.
Ben-Ari, M. (1998). Constructivism in computer science education. SIGCSE Bull, 30 (1),
257-261.
Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indices in structural models. Psychological Bulletin,
107, 238-246.
Berger, J. & Karabenick, S. (2010). Motivation and student’s use of learning strategies:
Evidence of unidirectional effects in mathematics classrooms. Learning and Instruction,
21(4), 416-428.
Boekaerts, M., Pintrich, P. R. & Zeidner, M. (2000). Handbook of self- regulation. San
Diego: Academic Press.
Breuer, K. & Eugster, B. (2006). Effects of training and assessment in vocation education
and training (VET): Reflection on the methodology of assessing the development of
traits of self-regulation. Educational Evaluation, 32, 3, 243-261.
Browne, M. W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K.A.
Bollen & J.S. Long (Eds.), Testing structural equation models.136-162. Newbury Park,
CA: Sage.
Butler, D. L., & Winne, P. H. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical
synthesis. Review of Educational Research, 65, 245-281.
Cleary, J. & Zimmerman, B. (2004). Self-regulation empowerment program: A school
based program to enhance self-regulated and self-motivation cycles of student learning.
Psychology in the Schools, 41(5), 527-550.
Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct
validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 386-400.
Dugan, R. F. & Andrade, H. L. (2011). Exploring the Construct Validity of Academic Self-
Regulation Using a New Self-Report Questionnaire–the Survey of Academic Self
Regulation. The International Journal of Educational & Psychological Assessment,
7(1),45-63.
Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41,
1040-1048.
Kitsantas, A., Winsler, A., & Hui, F. (2008). Self-regulation and ability predictors of
academic success during college: A predictive validity study. Journal of Advanced
Academics, 20(1), 42-68.
Lemos, S. L. (1999). Students goals and self-regulation in the classroom. International
Journal of Educational Research, 31, 471-485.
Liew, J. & Mctigue, E. (2008). Academic and effortful control and academic self-efficacy
beliefs on achievement: Alongitudinal study of 1st through 3rd graders. Early
Childhood Research Quarterly, 23, 515-526.
Magno, C. (2011). Validating the Academic Self-regulated Learning Scale with the
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) and Learning and Study
Strategies Inventory. The International Journal of Educational and Psychological
Assessment, 7(2), 56-73.
Ning, K. H. & Downing, K. (2010). The reciprocal relationship between motivation and
selfregulation: A longitudinal study on academic performance. Learning and Individual
Differences, 20(6), 682-686.
Perry, N. E., Hutchinson, L. & Thauberger, C. (2008).Talking about teaching self-regulated
learning: Scaffolding student teachers development and use of practices that promote
self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 47, 97-108.
Pintrich, P. R. & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning
components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology,
82(1), 33-40.
Pintrich, P. R. & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and
applications, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Merrill, Prentice Hall.
Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation
in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95, 667–686.
Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self- regulating learning. In M.
Boekaerts, P. Pintrich & M. Zeindner (Eds), Handbook of self-regulation.452-502. New
York: Academic Press.
Schunk, D. H. & Zimmerman, B. J. (1997). Social origins of self-regulatory competence.
Educational Psychologist, 32, 195-208.
Stumpf, H. & Stanley, J. C. (2002). Group data on high school grade point averages and
scores on academic aptitude tests as predictors of institutional graduation rates.
Educational and Psychological Measurement, 62, 1042–1052.
Tuckman, B. W. (2003). The effect of learning and motivation strategies on college
students’ achievement. Journal of College Student Development, 44, 430– 437.
Wolters, C. A. (1998). Self-regulated learning and college students' regulation of
motivation. Journal of Educational Psychology, 90, 224-235.
Zimmerman, B. & Schunk, D. (2001). Self-regulated learning and academic achievement:
theoretical perspectives (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Zimmerman, B. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M.
Boekaerts, P. R., Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of selfregulation.13-39. San
Diego: Academic Press.
Zimmerman, B. J. & Risemberg, R. (1997). Self-regulatory dimensions of academic
learning and motivation. In G. D. Phye (Ed.), Handbook of academic learning:
Construction of knowledge. 105-125. New York: Academic Press.
Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview-
Educational Psychology, 25 (1), 3-17.
Zimmerman, B. & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated
learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of
Educational Psychology, 82, 51-59.
Zimmerman, B. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning.
Journal of Educational Psychology, 81, 329–339.
Zimmerman, B. (1986). Becoming a self-regulated learner: Which are the key
subprocesses? Contemporary Educational Psychology, 11(4), 307-313.
Zwick, R. & Sklar, J. C. (2005). Predicting college grades and degree completion using
high school grades and SAT scores: The role of student ethnicity and first language.
American Educational Research Journal, 42, 439–464.