پیش‌بینی نگرش مثبت به بزهکاری بر اساس خود دلسوزی، هوش معنوی و خود‌ آگاهی شناختی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

5 دکترای روان‌شناسی سلامت، ,واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران.

10.22098/jsp.2021.1250

چکیده

هدف مطالعه، بررسی نقش خود دلسوزی، هوش معنوی و خودآگاهی­ شناختی در پیش­بینی نگرش­مثبت به بزهکاری در دانش­آموزان مقطع متوسطه بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهر اردبیل که در نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395 مشغول تحصیل بودند (17500=N). از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 300 نفر(78 نفر دختر، 222 نفر پسر)، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده و داده­های مورد نیاز با استفاده از مقیاس سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی، پرسشنامه هوش معنوی سالوی و مایر، مقیاس خود دلسوزی نف، پرسشنامه خود­آگاهی­شناختی ریلو والیک جمع­آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خود دلسوزی، هوش­معنوی و خود­آگاهی ­شناختی با نگرش مثبت به بزهکاری رابطه منفی معنادار وجود دارد (05/0>p). نتایج نشان داد که خود­ دلسوزی، هوش­معنوی و خود­آگاهی شناختی با تبیین 6 درصد از واریانس نمره کل نگرش مثبت به بزهکاری و 11 درصد از واریانس خرده مقیاس­های خود دلسوزی قابلیت پیش­بینی متغیر ملاک را دارد (05/0>p). این یافته­ها ضرورت توجه جدی برنامه­ریزان، مشاوران و مسئولین امر را به موضوع نگرش مثبت به بزهکاری دانش­آموزان نشان داده و تلویحاتی را برای استفاده از مداخلات مربوط به خود دلسوزی، هوش معنوی و خود­آگاهی شناختی جهت پیشگیری از پیامدهای منفی نگرش مثبت به بزهکاری به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of positive attitude to delinquency based on self- compassion, spiritual intelligence and cognitive self-awareness of high school students

نویسندگان [English]

  • N Fayezi 1
  • H Najafi 2
  • A Karamdoost 3
  • Y Habibi 4
  • I Mohammadi 5
1 Ph.D. Student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 MA in Clinical Psychology, Khalkhal Branch. Islamic Azad University,, Ardabil, Iran
4 Master of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
5 PhD in Health Psychology, Karaj Branch. Islamic Azad University, Alborz, Iran
چکیده [English]

The aim of study was to prediction of positive attitude to delinquency based on Self-Compassion, spiritual intelligence and cognitive self-awareness of high school students. The method of research was descriptive correlational. The study population included all high school students who were first and second grade in the first semester of the academic year 95-1394, (N=17500). were studying in schools in Ardabil. From this population, sample of 300 subjects (78 females, 222 males) were selected by cluster sampling method and required data were collected using a scale to measure attitudes toward criminal behavior of Fazli, Spiritual Intelligence Questionnaire of Salovey and Mayer, self-compassion scale of Neff and cognitive self-awareness of RilooValik questionnaires. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used to analyze the data. The results showed that there is a significant negative correlation between Self-Compassion, spiritual intelligence, cognitive self-awareness and a positive attitude to crime (p<0.05). Regression analysis showed that Self-Compassion, cognitive self-awareness and spiritual intelligence by explanation of 6% of the variance of total score positive attitude to delinquency and 11% of the variance of subscale of Self-Compassion, it has predictability of the criterion variable (p<0.05). These findings have shown needs to serious attention of planners, consultants and authorities to issue of a positive attitude to crime of students. And it has implications for the use of interventions related to self-compassion, spiritual intelligence, cognitive self-awareness to prevention negative consequences of positive attitude to delinquency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive attitude to delinquency
  • Self- Compassion
  • Spiritual intelligence
  • Cognitive self-awareness
ابراهیمی ثانی، ابراهیم؛ اکبری، رضا؛ عبداللهی، علی اکبر؛ احمدی،  علی  و صابری، ولی الله. (1391). تأثیر آموزش مهارتهای زندگی در افزایش عزت نفس وبهبود سلامت عمومی نوجوان بزهکار.  فصلنامه اصلاح وتربیت، 6(132)، 57-42.
اکبری، ابوالقاسم. (1387). مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: رشد و توسعه.
آزاد، حسین. (1389). آسیب شناسی روانی 1. تهران: بعثت.
برک، لورا.(2009). روانشناسی رشد(از نوجوانی تا پایان زندگی). جلدم دوم، ترجمه یحیی سید محمدی (1390)، تهران: انتشارات ارسباران.
بشر پور، سجاد. (1392). ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دلسوزی به خود در دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 7 (2)، 75-68.
بشرپور، سجاد و عیسی زادگان، عیسی. (1391). بررسی نقش صفات شخصیتی دلسوزی به خود و بخشایش در پیش بینی شدت افسردگی دانشجویان. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 10 (6)، 461-452.
پیری، راضیه.(1393). مقایسه معنای زندگی،خودآگاهی شناختی ونظم جویی شناختی هیجان در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم وافراد عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل.
حسینی دولت ابادی، فاطمه؛ سعادت، سجاد و  قاسمی جوبنه، رضا.(1392). رابطه بین سبک‌های فرزندپروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی. پژوهش نامه حقوق کیفری، 4(2)، 88-67.
خسرو جاوید، مهناز.(1381). بررسی اعتبار و روایی مقیاس هوش هیجانی در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
رضایی، سعید؛ خرازی، سیدکمال؛ حجازی، الهه و افروز، غلامعلی.(1386). بررسی تحلیلی تأثیر ابعاد اجتماعی خانوادگی و ویژگی های شخصی، شناختی در بوجود آمدن بزهکاری.  اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)،1(4)، 14-7.
رقیبی، مهوش و قره چاهی، مریم.(1392). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی در زنان و مردان در شرف طلاق و سازگار. فصلنامه زن و جامعه،4(1)، 140-123.
رئیسی، مرضیه؛ احمری طهران، هدی؛ حیدری، سعیده؛ جعفربگلو، عصمت؛ عابدینی، زهرا و بطحایی، احمد. (1392). ارتباط هوش معنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 5(13)، 440-431.
سعادت، سجاد و خدایاری، هانیه. (1391). بررسی ارتباط بین راهبرد های مقابله ای و گرایش به بزهکاری. دانشگاه بابلسر. همایش ملی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی، 908- 895.
سیف، علی اکبر.(1391). روان شناسی پرورشی. تهران، انتشارات دوران.
شهرابی فراهانی، لیلا و فرحبخش، کیومرث.(1391). رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران. دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی. 5(8)، 60-4.
عینی، ساناز و هاشمی، زهره. (1399). نقش مقابله مذهبی، هوش معنوی و بهزیستی معنوی در پیش‌بینی استرس ادراک‌شده بیماران مبتلا به سرطان. مجله شفای خاتم، 8(3)، 79-70.
کشاورزی، سمیه و یوسفی، فریده.(1391). رابطه بین هوش عاطفی، هوش معنوی و تاب آوری. انجمن ایرانی روان شناسی، 16(3)، 318-299.
ماسن، پاول هنری، گیگان، جروم، هوستون، آلتا کارول و کانجر، جان جـین وی (1990). رشد و شخصیت کودک، ترجمة مهشید یاسایی(1388) تهران: مرکز، کتاب ماد.ص 737.
نریمانی، محمد؛ عینی، ساناز و تقوی، رامین. (1397). تبیین فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس خود دلسوزی و حس انسجام. فصلنامه سلامت روان کودک، 5(1)، 47-36.
نریمانی، محمد و غفاری، مظفر. (1394). نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در پیش بینی تاب‌آوری و کیفیت زندگی والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 5(2)، 128-106.
نوربخش، امین و مولوی، حسین. (1394). رابطة هوش معنوی و باورهای مذهبی با احساس حقارت و خشونت در دانشجویان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16(1)،12-4
نوری، محمد (1494). نقش پایبندی خانواده به سبک زندگی اسلامی در پیش­بینی گرایش نوجوانان به بزهکاری و رفتارهای پرخطر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل.
وست، ویلیام.(2000). روان درمانی و معنویت. ترجمه: شیر افکن، سلطان علی و شهیدی، شهریار.(1383). تهران: انتشارات رشد.
هروی کریموی، مجیده؛ رژه، ناهید و شریف نیا، حمید.(1392). ارتباط بین هوش معنوی وسلامت عمومی دانشجویان پرستاری شهر تهران 1391. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(1)،14-1.
Abolqasemi, A., Taghi Pourm, A., & Narimani M. (2012). The relationship between personality type D, self-compassion and social support with health behaviors in coronary heart disease patients. Health Psychology, 1(1), 5 -19. (Persian)
Akbari, Abu al-ghasim. (2008). Adolescent and youth problems. Tehran: Growth and Development. (Persian)
Angelaf, S. (2009). Trait emotional intelligence and its relationship with problem behavior in hong adolescents. Journal of Personality and Individual Differences, 43, 354-361. (Persian)
Azad, H. (2010). Psychopathology 1. Tehran: Besat. (Persian)
Basharpoor, S. (2014). Psychometric properties of the persian version of the self compassion scale in university students. RPH; 7 (2), 66-75. (Persian)
Basharpoor, S., & Issazadegan, A. (2013). Role of self-compassion and forgiveness in prediction of depression severity among university students. RBS, 10 (6), 452-461. (Persian)
Brejard, V., Pasquier, A., & Pedinielim, J. (2011). Symptomatologie depressive a Iadolescence:role de Ia personality et de la conscience emotionnell. Journal of Neropsychiatrie de Ienfance et de Iadolescence, 59, 157-162. (Persian)
Burke, L. (2009). Developmental psychology (from adolescence to the end of life). Volume II, translated by Yahya Seyed Mohammadi, Tehran: Arasbaran Publications. (Persian)
Cosley, J., Shannon, K. McCoy, Saslow ,R. Elissa, S. (2013). Is compassion for others stress buffering? Consequences of compassion and social support for physiological reactivity to stress. Journal of Experimental Social Psychology.
Ebrahimi Sani, E., Akbari, R., Abdullahi, A. A., Ahmadi, A., & Saberi, W. A. (2013). The effect of life skills training on increasing self-esteem and improving the general health of delinquent adolescents. Journal of Correction and Education, 6 (132), 42-57. (Persian)
Einy, S., & Hashemi, Z. (2020). The role of religious coping, spiritual intelligence, and spiritual well-being in predicting the perceived stress of patients with cancer. Shefaye Khatam, 8 (3), 70-79. (Persian)
Emmons, R. A. (2000). Is spirituality intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern. The international journal for the psychology of Religion, 3-26.
Green, N. W., & Noble, D. K. (2010). Fostering spiritual Intelligence undergraduates, Growth in a course about consciousness. Advanced Development Journal, 12, 26-48.
Heravi-Karimooi, M., Rejeh, N., & Sharif Nia, H. (2014). The relationship between nursing students’ spiritual intelligence and their general health in Tehran, 2012. Iranian Journal of Medical Education, 14 (1), 1-14. (Persian)
Hosseini Dowlatabadi, F., Saadat, S., Ghasemi Jobaneh, R .(2014).  Relationship between parenting styles, self- efficacy and attitude to delinquency among high school students. Criminal Law Research, 4 (2), 67-88. (Persian)
Jain, M.,& Suldhir, P. (2010). Dimensions of perfectionism and perfection in social phobia. Asian Journal of Psychiatry, 34, 216-221.
Keshavarzi, S., & Yousefi, F. (2012). The relationship between emotional intelligence, spiritual intelligence and resilience. Iranian Psychological Association 63, 16 (3), 299-318. (Persian)
Khosrow Javid, M. (2002). Evaluation of validity and reliability of emotional intelligence scale in adolescents. Master Thesis, Tarbiat Modares University. (Persian)
Mason, P. H., Gigan, J., Houston, A. C., & Kunger, J. J. W. (1990). Child growth and personality, translated by Mahshid Yasaii (2009) Tehran: Center, Mad. (Persian)
Narimani, M., Einy, S., & Taghavi, R. (2018). Explaining student's academic burnout based on self-compassion and sense of coherence. Quarterly Journal of Child Mental Health, 5(1), 36-47. (Persian)
Narimani, M., & Ghaffari, M. (2016). The role of moral and social intelligence in predicting resiliency and quality of life in parents of children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 5(2), 106-128. (Persian)
Nasel, D. D. (2015). Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of south Asutralia.
Noorbakhsh, amin., molavi, hossein. (2015). The Relationship between Spiritual Intelligence and Religious Beliefs on Humiliation and Violence in Students. Volume & Issue: Volume 16, Issue 1 - Serial Number 59, Spring.
Nouri, M. (2015). The role of family adherence to Islamic lifestyle in predicting adolescents' tendency to delinquency and high-risk behaviors. Master Thesis in General Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Science and Research Branch. (Persian)
Piri, Razieh. (2014). Comparison of meaning of life, cognitive self-awareness and cognitive emotion regulation in mothers of children with autism and normal people. Master Thesis in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Science and Research Branch.
Raghibi, M.,  & Gharehchahi, M. (2013). An investigation of the relation between emotional and spiritual intelligence among well-adjusted and discordant couples. 4(13), 123-140. (Persian)
Raisi, M., Ahmari Tehran, H., Heidari, S., Jafarbegloo, E., Abedini, Z.,  Bathaie, S. A. (2013). Relationship between spiritual intelligence, happiness and academic achievement in students of Qom university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education, 13(5), 440.
Rezaei, S., Kharazi, S. K., Hejazi, E., & Afrooz Gholam, A. (2008). Analytical study of the effect of family social dimensions and personal, cognitive characteristics on the occurrence of delinquency. Thought and Behavior (Applied Psychology), 1 (4), 7-14. (Persian)
Saadat, S ., & Khodayari, H. (2013). Investigating the relationship between coping strategies and tendency to delinquency. Babolsar University. National Conference on Prevention of Crimes and Social Injuries, 908-895.
Salovey, P., & Mayer, J. D. (2008). What is emotional  intelligence? In P. Salovey,& J. D. Mayer  (Eds.), Emotional Development and Emotional  Intelligence. New York:Basic Books.
Seif, A. A. (2012). Educational Psychology. Tehran, Doran Publications. (Persian)
Shahrabi Farahani, L ., & Farahbakhsh, K. (2012). Exploring relationship between spiritual intelligence and motional intelligence among middle school girls in the Tehran 15th School District,  5(1), 44-60. (Persian)
Sisk, D. A., & Torrance. E. P. (2009). Spiritual intelligence: Developing higher consciousness. Buffalo, New York: creative Education Foundation press.
Skoda, A.M. (2011). The Relation Between Self-Compassin, depression, and forgiveness  of others. In Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Master of Arts in Clinical Psychology, University of Dayton.
Thaddeus, W.W., Pace Adame, D.D., & Cole, P.S .(2014). Effect of compassion meditation on neuroendocrine, innate immune and behavioral responses to psychosocial stress. Psychoneuroen Docrinology, 34,87-98.
Veenman, M.V.J. ,& Verheij, J. (2005) Tech nical students' metacognitive skills: Relating general vs. specific metacognitive skills to study success. Learning and Individual  Differences, 13, 259–272.
West, W. (2000). Psychotherapy and spirituality. Translation: Shir Afkan, Sultan Ali and Shahidi, Shahriyar (2004). Tehran: Roshd Publications. (Persian)
Zohar, A. (1991). The metacognitive knowledge and the instruction of higher order thinking.  Teaching and Teacher Education , 42, 29-38.
Zohar, D., & Marshall, S. (2000). SQ: spiritual intelligence, the ultimate intelligence, the ultimate intelligence. London: Bloomsbury.