سنجش اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی و آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر خودکارآمدی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و راهبردهای یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران.

10.32598/JSPI.9.4.9

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی و روانشناسی مثبت‌نگر بر خودکارآمدی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و راهبردهای یادگیری صورت گرفت
روش ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان اراک در سال تحصیلی 1398-1399 بود که 45 نفر از آنان با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌های خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران، فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران و راهبردهای یادگیری زیمرمن و مارتینز پونز را تکمیل کردند. فرضیه‌ها با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس یک‌طرفه آزمون شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد در متغیرهای خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی، آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی اثربخش‌تر از آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بود (0/01>P). 
نتیجه گیری: می‌توان بیان کرد که آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی و روان‌شناسی مثبت‌نگر باعث ارتقای خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری و همچنین کاهش فرسودگی تحصیلی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Cognitive-metacognitive Strategies Training and Positive Psychology Training on Academic Self-efficacy, Academic Burnout, and Learning Strategies 

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbasi 1
  • Hossein Davoodi 1
  • Hassan Heidari 1
  • Zabih Pirani 2
1 Department of Psychology, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present research aimed to explore the effects of cognitive-metacognitive strategies and positive psychology training skills on academic self-efficacy, academic burnout, and learning strategies.
Methods: This was a quasi-experimental with an unequal control group design. The statistical population included students in Arak City, Iran, in the academic year 2019-2020. Accordingly, 45 of whom were selected using the convenience sampling method and randomly divided into 3 experimental and control groups (n=15/group). The study participants completed the Academic Self-Efficacy Scale, Bresso et al.’s (1997) Burnout Questionnaire, and the Learning Strategies Scale. The study hypotheses were tested by Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) and One-way Analysis of Variance (ANOVA).
Results: The present study data indicated that concerning self-efficacy and academic burnout, teaching cognitive-metacognitive strategies was more effective than positive psychology training (P<0.01).
Conclusion: The present research results that teaching cognitive-metacognitive strategies and positive psychology promoted academic self-efficacy and learning strategies and reduced academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic burnout
  • Academic self-efficacy
  • Cognitive-metacognitive
  • Learning strategies
  • Positive psychology