مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی عاطفی و آموزش ذهن‌آگاهی بر افزایش جهت‌گیری مثبت نسبت به مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.32598/JSPI.9.4.10

چکیده

هدف: هدف پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی عاطفی و آموزش ذهن‌آگاهی بر افزایش جهت‌گیری مثبت به مدرسه بود. 
روش ها: روش پژوهش ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایه اول دوره اول متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 1395-1396 بود. 339 دانش‌آموز به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه جهت‌گیری مثبت به مدرسه را تکمیل کردند. از میان ایشان 45 نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه‌های کنترل و آزمایشی گمارده شدند. گروه اول دوازده جلسه آموزش اجتماعی عاطفی و گروه دوم هشت جلسه آموزش ذهن‌آگاهی دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از طرح ترکیبی دوراهه استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد آموزش عاطفی اجتماعی در مقایسه با آموزش ذهن‌آگاهی و گروه کنترل منجر به بهبود رضایت از مدرسه و نگرش نسبت به همکلاسی‌ها شده است (0/01>P)، اما در احساس تعلق به مدرسه و تلاش تحصیلی تفاوتی دیده نشد. اثر نتایج در طول زمان تداوم داشت.
نتیجه گیری: آموزش اجتماعی عاطفی و آموزش ذهن‌آگاهی می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای در افزایش جهت‌گیری مثبت به مدرسه در دانش‌آموزان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Social-emotional Learning vs Mindfulness Training in Increasing Positive Orientation Towards School

نویسندگان [English]

  • Malihe Ahmadi 1
  • Kianoosh Hashmian 2
  • Fariborz Dortaj 3
  • Khadijeh Abolmaali 1
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of perceived justice and organizational
norms on teachers' psychological well-being.
Methods: In 2017-2018, from high school graduates in Varamin County, 120 teachers were selected by
simple random sampling and randomly assigned to eight groups. The instruments included the Holland
vignette aimed to manipulate justice and organizational norms and psychological well-being questionnaire.
The data were analyzed by multivariate covariance analysis.
Results: The results indicated that perceived justice and organizational norms based on confirmation of
positive behaviors and disapproval of negative behaviors affect admission, positive relationship, and
teachers' psychological well-being growth.
Conclusion: Regarding this finding, it seems necessary to pay attention to justice and reinforcement of
positive organizational norms to improve teachers' psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational justice
  • Norms
  • Well-being
  • Teacher