رابطه سبک‌های دلبستگی ناایمن با انگاره‌پردازی خودکشی: بررسی نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در نمونه‌ای از دانش‌آموزان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه سبک­های دلبستگی ناایمن با انگاره ­پردازی خودکشی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان، در دانش ­آموزان انگاره­ پرداز خودکشی بود.
روش‌ها: روش پژوهش، از نوع همبستگی مبتنی بر روابط ساختاری (مدل­یابی معادلات ساختاری بر اساس PLS) بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش­ آموزان متوسطه دوم مراجعه­ کننده به کلینیک­های روان‌پزشکی استان خراسان شمالی با انگاره ­خودکشی بودند. نمونه این پژوهش شامل 76 بیمار انگاره­ پرداز بود که به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه­ های سبک دلبستگی، دشواری در تنظیم هیجان و انگاره ­پردازی خودکشی بک استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که دشواری در تنظیم هیجان، در رابطه بین دلبستگی اجتنابی و انگاره ­پردازی خودکشی نقش واسطه­ ای دارد (36/2=T، 05/0P<). همچنین، دشواری در تنظیم هیجان در رابطه­ ی بین دلبستگی اضطرابی و انگاره­ پردازی خودکشی نقش میانجی داشت (52/2=T، 05/0P<).
نتیجه­ گیری: با توجه به این یافته ­ها، می­توان به این نتیجه دست یافت که غربالگری و درمان دشواری در تنظیم هیجان، می‌تواند برای افراد انگاره پرداز خودکشی سودمند واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Insecure Attachment Styles and Suicidal ideation: Investigating the Mediating Role of Difficulty in Emotion Regulation, In a sample of Iranian students

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Sadjadpour 1
  • Leila Heydarinasab 2
  • Mohammadreza Shairi 2
  • Mohammad Gholami Fesharaki 3
1 PhD in Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between insecure attachment styles and suicidal ideation with the mediating role of difficulty in emotion regulation In students with suicidal ideation.
Methods: The research method is correlation based on structural relationships (structural equation modeling based on PLS). The study population consisted of second high school students who referred to psychiatric clinics of North Khorasan province with suicidal ideation. The sample consisted of76 students who were selected by available sampling method. In this study, attachment style, difficulty in emotion regulation and Beck suicidal ideation questionnaires were used.
 Results: The results confirmed the mediating role of difficulty in emotion regulation in the relationship between avoidant attachment and suicidal ideation (T = 2.36, P <0.05). Also, difficulty in emotion regulation was able to mediate the relationship between anxiety attachment and suicidal ideation (T =2.52, P <0.05).
Conclusion: The result of this study is that screening and treatment of difficulty in emotion regulation can be beneficial for suicidal individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insecure attachment styles
  • Suicidal ideation
  • Difficulty in emotion regulation
  • Students
انیسی، جعفر؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلیمی، سید حسین و احمدی نوده، خدابخش. (1388). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس افکار خودکشی بک در سربازان. مجله طب نظامی، 1 (7)، 37-33.
بشارت محمدعلی. (1379) هنجاریابی مقیـاس دلبـستگی بزرگـسال. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
تقدیری، عزت؛ نریمانی، محمد و موسی‌زاده، توکل. (1400). مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک‌های تنظیم هیجان بر خودتنظیمی یادگیری در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 11(1)، 32-20.         [Doi: 10.22098/jld.2021.9344.1935]
حیدری، فاضله؛ فلاحی، وحید و حاجیلو، جلیل. (1397). نقش شیوه‌های فرزندپروری و سبک­های دلبستگی در پیش­بینی سازگاری دانش­آموزان با مدرسه. مجله­ی روان‌شناسی مدرسه، 7 (1)،151-138.
[Doi: 10.22098/jsp.2018.661]
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1396). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی.
عزیزی، علیرضا؛ آزاده، میرزایی و شمس، جمال. (1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، ۱۳(1)، ۱1.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا. (1393). نقش سبک­های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش ­بینی بهزیستی روان­شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی ­های یادگیری. مجله­ ی ناتوانی ­های یادگیری، 3 (4)، 142-125.
همتی، ناصر؛ بدری، دانش‌آموز و پناغی، لیلی. (1383). فراوانی افکار خودکشی در دانش ­آموزان دبیرستانی شهرستان آبدانان استان ایلام. تازه­ های علوم شناختی، 6(1 و 2)، 86-79.
Anisi, J., Fathi Ashtiani ,A., Salimi, S. H., & Ahmadi Nodeh, Kh. (2010). Validity and reliability of Beck suicidal ideation scale in soldiers. Journal of Military Medicine. 1(7), 37-33.(Persian)
Azizi, A., Mirzaei, A., & Shams,J. (2010). Correlation between distress tolerance and emotional regulation with students smoking dependence, Hakim Health Systems Research Journal, 13(1), 11. (Persian)
Auerbach, R. P., Stewart, J. G., & Johnson, S. L. (2017). Impulsivity and suicidality in adolescent inpatients. Journal of Abnormal Child Psychology45(1), 91-103.
            [Doi: 10.1007/s10802-016-0146-8]
Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Vol 3. Loss: Sadness and depression. New York: Basic Books.
Beck, A., & Steer, R. (1991). Manual for the Beck Scale for Suicide Ideation. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
Besharat, M.A (2000) Standardization of the Adult Attachment Scale. Research Report. University of Tehran. (Persian)
Cassidy, J., & Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications. 2nd ed. New York (NY): Guilford Press; p. 503–531.
Cantazaro, A., & Wei, M. (2010). Adult attachment, dependence, self‐criticism, and depressive symptoms: A test of a mediational model. Journal of Personality78(4), 1135-1162[Doi:10.1111/j.1467-6494.2010.00645.x]
Centers for Disease Control and Prevention. (2015). Web-based Injury Statistics Query and Reporting System (WISQARS). Fatal Injury Reports. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control. Retrieved from http://www.cdc.gov/injury/wisqars/index.html
Cerutti, R., Zuffianò, A., & Spensieri, V. (2018). The role of difficulty in identifying and describing feelings in non-suicidal self-injury behavior (NSSI): associations with perceived attachment quality, stressful life events, and suicidal ideation. Frontiers in psychology9, 318. [Doi: 10.3389/fpsyg.2018.00318]
Davari, A., & Rezazade, A. (2017). Structural Equation Modeling with PLS Software, Fourth Edition, Jahad Daneshgahi Press.(Persian)
Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2004). Affect regulation, mentalization and the development of the self. London, UK: Karnac Books.[Doi: 10.4324/9780429471643]
Franklin, J. C., Huang, X., Fox, K. R., & Ribeiro, J. D. (2018). What suicide interventions should target. Current opinion in psychology22, 50-53. [Doi: 10.1016/j.copsyc.2017.08.002]
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment26(1), 41-54. [Doi:10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94]
Hatkevich, C., Penner, F., & Sharp, C. (2019). Difficulties in emotion regulation and suicide ideation and attempt in adolescent inpatients. Psychiatry research271, 230-238. [Doi: 10.1016/j.psychres.2018.11.038]
Hazan, C., & Shaver, P. R. (1990). Love and work: An attachment-theoretical perspective. Journal of Personality and social Psychology59(2), 270.
Hemati, N., Danesh Amouz, B., & Panaghi, L. (2004). Frequency of suicidal ideation in high school students in Abdanan, Ilam province. Advances in Cognitive Sciences. 6 (1 and 2),79-86.
Heidari, F., Fallah, V., & Hajiloo, J. (2018). The role of parenting and attachment styles in predicting the students' adjustment to school. Journal of School Psychology, 7(1), 138-151. (Persian)
Levesque, C., Lafontaine, M. F., & Bureau, J. F. (2017). The mediating effects of emotion regulation and dyadic coping on the relationship between romantic attachment and non-suicidal self-injury. Journal of Youth and Adolescence46(2), 277-287. [Doi:10.1007/s10964-016-0547-6]
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics and change. New York: Guilford Press.
Miniati, M., Callari, A., & Pini, S. (2017). Adult attachment style and suicidality. Psychiatria Danubina29(3), 250-259.
           [Doi: 10.24869/psyd.2017.250]
Miranda, R., Tsypes, A., Gallagher, M., & Rajappa, K. (2013). Rumination and hopelessness as mediators of the relation between perceived emotion dysregulation and suicidal ideation. Cognitive Therapy and Research37(4), 786-795.
            [Doi: 10.1007/s10608-013-9524-5]
Najmi, S., Wegner, D. M., & Nock, M. K. (2007). Thought suppression and self-injurious thoughts and behaviors. Behaviour Research and Therapy45(8), 1957-1965.  
            [Doi: 10.1016/j.brat.2006.09.014]
Narimani,M., Yosefi., F & Kazemi, R.(2013). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3 (4), 124-142. (Persian)  DOI:  93-3-4-8
Nock, M. K., Wedig, M. M., Janis, I. B., & Deliberto, T. L. (2008).Self-injurious thoughts and behaviours. In Guide to Assessments that Work, ed. J Hunsley, EJ Mash, pp. 158–79. New York: Oxford Univ. Press [Doi:10.1093/med:psych/9780195310641.003.0008]
Mikaeili, N., Molavi, P., Einy, S., & Tagavy, R. (2017). Effectiveness of emotion focused therapy on emotional dysregulation, hopelessness and suicidal ideation in post-traumatic stress disorder veterans. Iranian Journal of War and Public Health, 9 (3), 111-117.  http://ijwph.ir/article-1-658-en.html
Ougrin, D., Tranah, T., Stahl, D., Moran, P., & Asarnow, J. R. (2015). Therapeutic interventions for suicide attempts and self-harm in adolescents: systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry54(2), 97-107. [Doi:10.1016/j.jaac.2014.10.009]
Pascuzzo, K., Moss, E., & Cyr, C. (2015). Attachment and emotion regulation strategies in predicting adult psychopathology. Sage Open5(3), 2158244015604695. [Doi:10.1177/2158244015604695]
Pisani, A. R., Wyman, P. A., Petrova, M., Schmeelk-Cone, K., Goldston, D. B., Xia, Y., & Gould, M. S. (2013). Emotion regulation difficulties, youth–adult relationships, and suicide attempts among high school students in underserved communities. Journal of Youth and Adolescence42(6), 807-820. [Doi:10.1007/s10964-012-9884-2]
Rajappa, K., Gallagher, M., & Miranda, R. (2012). Emotion dysregulation and vulnerability to suicidal ideation and attempts. Cognitive Therapy and Research36(6), 833-839. [Doi:10.1007/s10608-011-9419-2]
Rasmussen, S. A., Fraser, L., Gotz, M., MacHale, S., Mackie, R., Masterton, G., ... & O'Connor, R. C. (2010). Elaborating the cry of pain model of suicidality: Testing a psychological model in a sample of first‐time and repeat self‐harm patients. British Journal of Clinical Psychology49(1), 15 30.
           [Doi:10.1348/014466509X415735]
Selby, E. A., Anestis, M. D., Bender, T. W., & Joiner Jr, T. E. (2009). An exploration of the emotional cascade model in borderline personality disorder. Journal of Abnormal Psychology118(2), 375.
            [Doi:10.1037/a0015711]
Selby, E. A., Anestis, M. D., & Joiner, T. E. (2008). Understanding the relationship between emotional and behavioral dysregulation: Emotional cascades. Behaviour Research and Therapy46(5), 593-611. [Doi:10.1016/j.brat.2008.02.002]
Tatnell, R., Hasking, P., & Newman, L. (2018). Multiple mediation modelling exploring relationships between specific aspects of attachment, emotion regulation, and non‐suicidal self‐injury. Australian Journal of Psychology70(1), 48-56.
            [Doi:10.1111/ajpy.12166]
Taghdiri, E.,  Narimani, M., & Mousazadeh, T. (2021). Comparison of the effectiveness of motivational model based on progress and emotion regulation techniques on learning self-regulation in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 11(1), 20-32. (Persian) 10.22098/jld.2021.9344.1935
Turecki, G., & Brent, D. A. (2016). Suicide and suicidal behaviour. The Lancet387(10024), 1227-1239.
            [Doi:10.1016/S0140-6736(15)00234-2]
Valois, R. F., Zullig, K. J., & Hunter, A. A. (2015). Association between adolescent suicide ideation, suicide attempts and emotional self-efficacy. Journal of Child and Family Studies24(2), 237-248.
            [Doi: 10.1007/s10826-013-9829-8]
Williams, J. M. G., & Williams, M. (2002). Suicide and attempted suicide: Understanding the cry of pain. Mark Williams.
World Health Organization. (2014). Preventing suicide: A global imperative. World Health Organization.
 Zortea, T. C., Gray, C. M., & O’Connor, R. C. (2019). The relationship between adult attachment and suicidal thoughts and behaviors: a systematic review. Archives of suicide research, 1-36. [Doi:10.1080/13811118.2019.1661893]