مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و آموزش تنظیم‌شناختی هیجان بر بهزیستی روانشناختی مادران دانش آموزان پرخاشگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2023.2232

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش تنظیم شناختی هیجان بر بهزیستی روانشناختی مادران دانش آموزان پرخاشگر بود.
مواد و روش­ها: این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دوره ابتدایی شهرستان نمین در سال تحصیلی 9۸-9۷ (540N=) به همراه مادرانشان بود. از این جامعه دانش آموزان ، تعداد 79 نفر بر اساس نمرات بالا در مقیاس پرخاشگر،  به عنوان دانش آموز پرخاشگر انتخاب شدند  و 60 نفر از مادران این دانش آموزان با احراز ملاک های ورود به پژوهش به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به ‌طور تصادفی در سه گروه 20 نفره جایگزین شدند.گروه آزمایشی یک شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه آزمایشی دو آموزش تنظیم شناختی هیجان را در 8 جلسه 2 ساعته را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ  مداخله‌ای دریافت نکردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس پرخاشگری شهیم و  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و با نرم افزار SPSS تحلیل شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی  نسبت به آموزش تنظیم شناختی هیجان از اثربخشی بالاتری برخوردار است.
نتیجه ­گیری: با توجه به این نتایج، آموزش این برنامه روی مادران می تواند در بهبود سلامت روان این گروه از افراد جامعه وکاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان نقش به­سزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and cognitive emotion regulation training on psychological well-being of mothers with aggressive students

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Shokri 1
  • Reza Kazemi 2
  • Mohammad Narimani 3
  • Somayeh Taklavi 4
1 Ph.D. Student of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran orcid
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to compare the effectiveness of  Mindfulness-based Cognitive therapy and Cognitive emotion regulation training on psychological well-being of mothers with aggressive students.
 Methods: The research method was an experimental study with pre/post-test design and a control group. The population included all female students in primary school in 2018 in Namin,Iran(N=540), With their mothers. From this population of students, 79 students who scored high on the aggression scale, were selected as aggressive students and a sample of 60  mothers of  these students were selected by Considering inclusion criteria and were assigned by multistage clustering randomly sampling in three groups of  20. The experimental groups mindfulness-based cognitive therapy and cognitive emotion regulation training were executed at 8 sessions, whereas the control group had no intervention. For data collection, were used of Shahim's Aggression Scale and psychological well-being inventory. Data were analyzed by multivariate covariance analysis.
 Results: The findings showed that mindfulness-based cognitive therapy was more effective than cognitive emotion regulation training on psychological well-being.
Conclusion: According to these results, the training of this program on mothers can play a significant role in improving the mental health of this group of people and reducing the behavioral problems of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • Psychological Well-Being
  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy
  • Cognitive Emotion Regulation Training