ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات سلوکی در کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه،مدرس دانشگاه فرهنگیان،دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

4 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

6 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

7 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2023.2239

چکیده

هدف: پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات سلوکی در میان کودکان و نوجوانان تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل بود.
 روش: روش این پژوهش روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش را افراد تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل تشکیل می­دادند. روش نمونه­گیری در بخش کیفی هدفمند بود که تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت و به تعداد 40 نفر (20 دختر و 20 پسر) انتخاب گردید. در بخش کمی نیز در مرحله مقدماتی ۴۵ نفر و در مرحله نهایی به روش سرشماری به تعداد 120 نفر جهت انجام تحلیل عاملی و ساخت پرسشنامه مشکلات سلوکی در پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته مشکلات سلوکی بود.
یافته ها: تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری انجام پذیرفت که سه مولفه رفتار پرخاشگرانه، رفتار قانون شکنانه و مشکلات اجتماعی استخراج گردید. داده های به دست آمده در بخش کمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 80/0 و خرده مقیاس های پرخاشگری، رفتار قانون شکنانه و مشکلات اجتماعی به ترتیب82/0، 78/0 و 80/0 بدست آمد (۰1/P).
نتیجه گیری: نتایج نشان دادند پرسشنامه قادر به تشخیص فراوانی رفتار پرخاشگری، رفتار قانون شکنانه و مشکلات اجتماعی در کودکان و نوجوانان تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی بود و و از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and validation of conduct disorder questionnaire in children and adolescents

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaeisharif 1
  • Zahra Sohrabi 2
  • Zahra khademi Astaneh 3
  • Javad Jahedi 4
  • Mahmood Mohamad Razi, 5
  • fateme Rezaeisharif 6
  • elnaz javanbakht 7
1 Associate Professor, Department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 PhD in psychology, Department of psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 M.A in school counseling, Lecturer at Farhangian University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 M.A in family counseling, Department of counseling, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
5 M.A in school counseling, Department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
6 Master of Psychology, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
7 Master of Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was construction and validation of conduct disorder questionnaire in children and adolescents.   
Methods: The method of this research was mixed method (qualitative, quantitative). The statistical population of this study consisted of individuals covered by the Ardabil Province Family Welfare Office. The sampling method was purposive in the qualitative section, which continued until it reached the saturation level and selected 40 individuals (20 girls and 20 boys). In the quantitative section, 120 people participated in the study by conducting a factor analysis and developing a behavioral problems questionnaire. The research tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher made questionnaire in quantitative part.
Results: Data analysis was performed in qualitative section using coding. So that after selecting the most important terms and themes, the main themes were selected and identified, including aggressive behavior, law-breaking behavior, and social problems. The quantitative data were also analyzed using exploratory factor analysis.
Conclusion: The results showed that the questionnaire was able to detect the frequency of aggressive behavior, law-breaking behavior and social problems in children and adolescents covered by the Family Welfare Office and had high validity and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conduct Problems
  • Assessment
  • Quasi-Family Office