الگوی روابط ساختاری استفاده اعتیادی از شبکه‌های اجتماعی بر اساس طرد اجتماعی و جو عاطفی خانواده با نقش میانجی کمرویی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: با توجه به افزایش استفاده اعتیادی از شبکه­ های اجتماعی، شناسایی عوامل مرتبط با آن ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی روابط ساختاری استفاده اعتیادی از شبکه ­های اجتماعی بر اساس طرد اجتماعی و جو عاطفی خانواده با نقش میانجی کمرویی در دانش‌آموزان انجام گرفت.
مواد و روش­ها: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش‌آموزان پسر دوره­ی دوم متوسطه مدارس دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل داد. از این جامعه نمونه ­ای به حجم 248 نفر به روش نمونه­ گیری تصادفی چندمرحله­ ای انتخاب و به پرسشنامه­ های ­ اعتیاد به شبکه­های اجتماعی، طرد اجتماعی، جو عاطفی خانواده و کمرویی پاسخ دادند. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 25 و 8.8 Lisrel تحلیل شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با طرد اجتماعی و مؤلفه­های آن (به غیر از تهمت) و کمرویی ارتباط مثبت و با جو عاطفی خانواده و مؤلفه­های آن (به غیر از نوازش) ارتباط منفی دارد. همچنین کمرویی با طرد اجتماعی و مؤلفه­های آن ارتباط مثبت و با جو عاطفی خانواده و مؤلفه­ های آن (به غیر از نوازش) ارتباط منفی دارد (001/0< p). شاخص­های برازش مدل نیز، تأثیر طرد اجتماعی و جو عاطفی خانواده بر استفاده اعتیادی از شبکه‌های اجتماعی را با میانجیگری کمرویی تأیید کرد.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که طرد اجتماعی و جو عاطفی خانواده از پیش‌بینی‌کننده‌های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانش‌آموزان می‌باشد و  کمرویی نیز می‌تواند نقش واسطه‌ای در این ارتباط داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural model of relations of addictive use of social networks basing on social rejection, familial emotional atmosphere with mediating role of shyness in students

نویسندگان [English]

  • sajjad basharpoor 1
  • Shirin Ahmadi 2
  • Fazeleh Heidari 2
1 Professor of Psychology, Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 PhD in psychology, Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Objective: Basing the increasing of addictive use of social networks, determining factors related to it is essential.  This study aimed to investigate the structural model of relations of addictive use of social networks basing on social rejection and familial emotional atmosphere with mediating role of shyness in students.
Methods: The present research method is descriptive and correlational. The statistical population of this study consisted of male secondary high-school students studying in public schools in Ardabil city in the academic year of 2019-2020. A sample of 248 people was randomly selected by multistage sampling method and answered to the questionnaires of addiction to social networks, social rejection, family emotional atmosphere and shyness. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS25 and Lisrel8.8 software.
Results: The results showed that addiction to social networks has a positive relationship with social rejection and its components (except accusations) and with the total score of shyness and with family emotional atmosphere and its components (except Caress) has a negative relationship. Also, shyness is positively related to the social rejection and its components and negatively related to the family's emotional atmosphere and its components (except caressing) (p<0.001).
Conclusion: The fitness indicators of the model also confirmed the effect of social rejection and family emotional atmosphere on addictive use of social networks through shy mediation. The results showed that social rejection and family emotional atmosphere are predictors of addictive use of social network in students; furthermore, shyness can play mediating role in these relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • social exclusion
  • family emotional atmosphere
  • shyness
احمدی، ژاله و زینالی، علی (1397).­ تاثیر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی کیفیت خواب. اهمال‌کاری تحصیلی و استرس تحصیلی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهای و مجازی، 6(2)، 32-21. [Doi.org/10.30473/etl.2018.5138]
بشرپور، سجاد؛ فریور، مهران. (1401). نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد همسالان و همدلی عاطفی در پیش‌بینی پرخاشگری مدرسه‌ای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 12(1)، 33-46. https://doi.org/10.22098/jld.2022.7664.1822
جعفری ندرآبادی، معصومه  (1397) بررسی رابطه بین میزان وابستگی به فضای مجازی با کارکرد خانواده و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان. مجله جامعه شناسی آموزش و پرورش، 1 (۸)، 45-30 http://edcbmj.ir/article-1-974-en.html
جودی، زهرا؛ حیدری، حسن و آل یاسین، سیدعلی (۱۳۹۶). پیش‌بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک‌های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده، اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قم. فصلنامه پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، ۲ (۸)، ۱۷-۲۷. http://ijndibs.com/article-1-70-fa.html
حقیقی، جمال،  شکرکن،  حسین و موسوی شوشتری، مژگان (1381). بررسی رابطه جوعاطفی خانواده با سازگاری دانش آموزان دختر پایه سوم مدارس راهنمایی اهواز.  مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 3 (9)، 108-79.  [Doi.10.22055/psy.2002.16482]
زندی پیام، آرش؛ داودی، ایران؛ و مهرابی زاده، مهناز. (1398). رابطه جو عاطفی خانواده و سلامت روان با اعتیاد به بازی‌های آنلاین. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۲۲ (۱)،  ۱۱۵-۱۲۵ [Doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.454]
نریمانی، محمد و شربتی، انوشیروان. (1394). مقایسه‌ی حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی در دانش‌آموزان با و بدون نارسانویسی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4(4)، 85-100.
References
Ahmadi, J., & Zeinali, A. (2018). The impact of social network addiction on academic achievement of students: the mediating role of sleep quality, academic procrastination and academic Stress. Journal of Research in School and Virtual Learning, 6(2), 21-32. (Persian) [Doi.org/10.30473/etl.2018.5138]
Anwar, S. Ali, M.,  & Abro, A. A. (2019). Relationship of shyness with parental education and family structure. Grassroots52(1), 2019-2020. https://sujo.usindh.edu.pk/index.php/Grassroots/article/view/1161/958
Aparicio-Martínez, P., Ruiz-Rubio, M., Perea-Moreno, A. J., Martínez-Jiménez, M. P., Pagliari, C., Redel-Macías, M. D., & Vaquero-Abellán, M. (2020). Gender differences in the addiction to social networks in the Southern Spanish university students. Telematics and Informatics46, 1013-1014. [Doi.org/10.1016/j.tele.2019.101304]
Appel, M., & Gnambs, T. (2019). Shyness and social media use: A meta-analytic summary of moderating and mediating effects. Computers in Human Behavior, 98, 294-301. [Doi.org/10.1016/j.chb.2019.04.018]
Asher, S.R., Rose, A.J., & Gabriel, S.W (2001). Peer rejection in everyday life. In M. R. Leary (Ed.), Interpersonal rejection. New York: Oxford University Press, 105–142.
Bardi, C.A., & Brady, M.F. (2010). Why shy people use instant messaging: Loneliness and other motives. Computers in Human Behavior, 26 (6), 1722 – 1726.[Doi.org/10.1016/j.chb.2010.06.021]
Basharpoor, S., & Farivar, M. (2022). The role of academic achievement motivation, peer rejection and emotional empathy in predicting school aggression of students with special learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 12(1), 33-46. (Persian) https://doi.org/10.22098/jld.2022.7664.1822
Cheek, J.M., & Buss, A.H. (1981). Shyness and sociability. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 330-339. https://doi.org/10.1037/0022-3514.41.2.330
David, M.E., & Roberts, J.A. (2017). Phubbed and Alone: phone snubbing, social exclusion, and attachment to social media. Journal of the Association for Consumer Research, 2, 155-163.[Doi/full/10.1086/690940]
Dinkelmann, I., & Buff, A. (2016). Children's and parents' perceptions of parental support and their effects on children's achievement motivation and achievement in mathematics. A longitudinal predictive mediation model. Learning and Individual Differences, 50(1), 122-132. [Doi.org/10.1016/j.lindif.2016.06.029]
Dong, T.P., Cheng, N.C., & Wu, Y.C.J. (2014). A study of the social networking website service in digital content industries: The facebook case in taiwan. Computers in Human Behavior30, 708-714. [Doi.org/10.1016/j.chb.2013.07.037]
Durak, H.Y. (2019). Examining the acceptance and use of online social networks by preservice teachers within the context of unified theory of acceptance and use of technology model. Journal of Computing in Higher Education31(1), 173-209. https://link.springer.com/article/10.1007/s12528-018-9200-6
Farahati, M. (2011). Relationship between family communication patterns with locus of control, self esteem, shyness and communication skills in adolescents. European Psychiatry26(S2), 282-282. [Doi.org/10.1016/S0924-9338(11)71992-7]
Utaminingtyas, C., Shanti, P., Prastuti, E., & Harsono, Y. T. (2022). Family dysfunction and depressive tendencies in adolescents. KnE Social Sciences, 125-131. [Doi.org/10.18502/kss.v7i1.10206]
Guo, H.P., Peng, W.Y., Yu, T., Xia, X.M., & Qiang, G.F. (2016). The relationship between shyness and externalizing problem in Chinese preschoolers: The moderating effect of teacher-child relationship. Journal of Education and Training Studies4(3), 167-173. [Doi.org/10.11114/jets.v4i3.1295]
Haghighi, J., Shokrkan, H., MousaviShoushtari, M. (2002). Investigating the family relationship with the compatibility of third grade female students in ahvaz middle schools. Journal of Educational Sciences and Psychology, 3 (9): 108-79.  [Doi.10.22055/psy.2002.16482] (Persian)
Haines, J., Rifas, S.S.L., Horton, N.J., Kleinman, K., Bauer, K.W., Davison, K.K., & Gillman, M.W. (2016) Family functioning and quality of parent-adolescent relationship: cross-sectional associations with adolescent weight-related behaviors and weight status. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 13(1), 1–12. [Doi.org/10.1186/s12966-016-0393-7]
Han, L., Geng, J., Jou, M., Gao, F., & Yang, H. (2017). Relationship between shyness and mobile phone addiction in Chinese young adults: Mediating roles of self-control and attachment anxiety. Computers in Human Behavior, 76, 363-371. [Doi/10.1016/j.chb.2017.07.036]
Han, P.G., Wu, Y.P., & Gao, F.Q. (2014). The development of teacher reported scale for preschool children’s shyness. Psychological Research, 7(3), 58-62 [Doi.org/10.1002/icd.1859]
Hawk, S.T., VanDen Eijnden, R.J.J.M., VanLissa, C.J. & Bogt, T.F.M. (2019).Narcissistic Adolescents’ Attention-Seeking Following Social Rejection: Links with Social Media Disclosure, Problematic Social Media Use, and Smartphone Stress. Computers in Human Behavior, 92, 65-75. [Doi.org/10.1016/j.chb.2018.10.032]
Heilbrun, J.A.B. (1964). Parental model attributes, nurturant reinforcement, and consistency of behavior in adolescents. Child Development, 151-167. [Doi.org/10.2307/1126580]
Jafari Nedarabadi, M. (2018). A study of the relationship between the degree of dependence on cyberspace and family functioning and academic performance in students. Journal of Education Sociology, 1 (8), 45-30. http://edcbmj.ir/article-1-974-en.html (Persian).
Jodi, Z., Heidari, H., & Aleyasin, S.A. (2017). predicting addiction to cyberspace based parenting styles, family emotional climate, and social anxiety among high school students in Qom city (2015-2016academic year). New Advances in Behavioral Sciences, 2(8), 17-27. http://ijndibs.com/article-1-70-fa.html (Persian)
Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unit, the challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68. [Doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003]
Kiesner, J., & Kerr, M. (2004). Families, peers, and context as multiple determinants of adolescent problem behavior. Journal of Adolescence, 27, 493-495. [Doi/10.1016/j.adolescence.2004.06.004]
 Turel, O., & Serenko, A. (2012). The benefits and dangers of enjoyment with social networking websites. European Journal of Information Systems21, 512-528. http://aserenko.com/papers/ejis20121a.pdf
Laghi, F., Schneider, B.H., Vitoroulis, I., Coplan, R.J., Baiocco, R., Amichai-Hamburger, Y., & Flament, M. (2013). Knowing when not to use the Internet: Shyness and adolescents’ on-line and off-line interactions with friends. Computers in Human Behavior, 29(1), 51-57. [Doi/10.1016/j.chb.2012.07.015]
Soumya, T. R., & Revathy, S. (2018). Survey on threats in online social media. In 2018 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP) (pp. 0077-0081). IEEE.[Doi.org/10.1109/ICCSP.2018.8524200]
Lee, J., & Shrum, J. (2012). Conspicuous Consumption ver-sus Charitable B eh avio r i n Respo nse to Social Exclu sion: A Differen-tial Needs Explanation. Journal of Consumer Research, 39 (3), 530 –544. [DOI: 10.1086/664039]
Lev-Wiesel, R., Nuttman-Shwartz, O., & Sternberg, R. (2006). Peer rejection during adolescence: Psychological long term effects: A brief report. Journal of Loss & Trauma, 11, 131–142. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/15325020500409200
Lev-Wiesel, R., Sarid, M., & Sternberg, R. (2013). Measuring Social Peer Rejection duringChildhood: Development and Validation. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 22(5), 482- 492 https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/10926771.2013.785456
McDaniel, B.T., & Coyne, S.M. (2016). Technoference: The interference of technology in couple relationships and implications for women’s personal and relational well-being. Psychology of Popular Media Culture5(1), 85. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/ppm0000065
Narimani, M., & Sharbati, A. (2015). Comparison of anxiety sensitivity and cognitive function in students with and without dysgraphia. Journal of Learning Disabilities, 4(4), 85-100. (Persian)
Putri, A.A.H., & Khairunnisa, H. (2019). The relationship of family function and social Media Addiction among Adolescents. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 304 (3), 126-130. [Doi.org/10.2991/acpch-18.2019.32]
Rai, R. (2011). Shyness and sociability re-examined: Psychometrics, interactions, and correlates. A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science: McMaster University. http://hdl.handle.net/11375/10693
Satici, S.A. (2019). Facebook addiction and subjective well-being: A study of the mediating role of shyness and loneliness. International Journal of Mental Health and Addiction17(1), 41-55. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s11469-017-9862-8
Saunders, P.L., & Chester, A. (2008). Shyness and the internet: Social problem or panacea? Computers in Human Behavior, 24(6), 2649-2658. [Doi.org/10.1177/2055102919884290]
Sette, S., Baldwin, D., Zava, F., Baumgartner, E., & Coplan, R. J. (2019). Shame on me? Shyness, social experiences at preschool, and young children’s self-conscious emotions. Early Childhood Research Quarterly, 47, 229-238. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.ecresq.2018.12.012
Ünal-Aydın, P., Balıkçı, K., Sönmez, İ., & Aydın, O. (2020). Associations between emotion recognition and social networking site addiction. Psychiatry Research, 284, 112673. [Doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112673]
Zandi Payam A., Davoudi I., Mehrabizade Honarmand, M. (2019). The relationship between familial emotional atmosphere and mental health with online Game Addiction. Journal of Arak University of Medical Science, 22(1), 115-125. (Persian) http://dorl.net/dor/20.1001.1.17355338.1398.22.1.5.8
Zarnaghash, M., & Samani, S. (2010). Study of the effect of family patterns Style on shyness in Iranian Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences5, 2304-2308. [Doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.454]
Zhao, J., Gao, F., Xu, Y., Sun, Y., & Han, L. (2020). The relationship between shyness and aggression: The multiple mediation of peer victimization and security and the moderation of parent–child attachment. Personality and Individual Differences156, 109733. [Doi.org/10.1016/j.paid.2019.109733]
Zhao, J., Kong, F., & Wang, Y. (2013). Shyness and subjective well-being: the role of emotional intelligence and social support. Social Indicators Research, 114(3), 891–900. [Doi: 10.1007/s11205-012-0178-6]
Zimbardo, P.G., & Boyd, J.N. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable individual differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77(2), 1271-1288. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.77.6.1271