مدل‌یابی علی کیفیت زندگی معلمان براساس هوش هیجانی، خشم و احساس خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این مطالعه با هدف مدل‌یابی علی کیفیت زندگی معلمان براساس هوش هیجانی، خشم و احساس خودکارآمدی و با روش تحقیق همبستگی انجام شد. به همین منظور 270 معلم (164 خانم، 106 آقا) به‌طور تصادفی خوشه‌ای از بین معلمان ابتدایی شهرستان میاندوآب انتخاب شدند و به پرسش‌نامه هوش هیجانی، خشم چند بعدی، خودکارآمدی و کیفیت زندگی پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از مدل یابی علی نشان داد که هوش هیجانی بر خشم، خودکارآمدی و کیفیت زندگی، تأثیر گذار است. همچنین هوش هیجانی از طریق  خودکارآمدی و خشم بر کیفیت زندگی تأثیر غیرمستقیم دارد. از طرف دیگر، آثار مستقیم خشم و خودکارآمدی بر کیفیت زندگی معلمان مهم است، در عین حال خودکارآمدی از طریق کاهش خشم بر بهبود کیفیت زندگی معلمان مؤثر واقع می‌شود. از آنجا که کیفیت زندگی یکی از تعیین کننده‌های مهم طول عمر انسان است، لذا شناسایی و کنترل متغیرهای مؤثر در آن، می‌تواند کیفیت زندگی را بهبود بخشیده و در بالا بردن طول عمر افراد مؤثر واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal modeling of teacher’s life quality based on emotional intelligence, anger and feelings of self-efficacy

نویسنده [English]

  • N Hajloo
ssociate Professor of psychology, Dept. of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

This study conducted for causal modeling of teacher’s life quality based on emotional intelligence, anger and feelings of self-efficacy with correlational research method. To this purpose, 270 teachers (164 female, 106 female) were selected with random cluster and responded the emotional intelligence, multidimensional anger, self-efficacy and quality of life questionnaires. Findings from the causal modeling showed that teacher’s emotional intelligence affect their anger, self-efficacy and quality of  life. The emotional intelligence and anger through self-efficacy has an indirect impact on quality of life. Also the emotional intelligence through self-efficacy and anger has an indirect impact on quality of life. On the other hand, the direct effects of anger and  self-efficacy on teachers’ quality of life is very important, and the self efficacy through reducing of anger affect on improving quality of life. Because one of the important determinants of the quality of life is human life, Identify and control the variables affecting the quality of life can improve the quality of life and be effective in enhancing people’s life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • anger
  • self-efficacy
  • quality of life
احدی، بتول؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ آسیایی، مریم (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی. 10(1)، 127- 117.
امیری مجد،  مجتبی ؛ حسینی، سیده فاطمه و جعفری، اصغر (1393). مقایسه ی کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی والدین کودکان دارای سندرم داون، والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری و والدین کودکان عادی. مجله ناتوانی های یادگیری، 4(1)، 38-55.
انتظاری، عباس؛ نبئی، لیلا؛ مروج فروشی، حمیده؛ مشکوه رضوی، گیتا؛ و طوسی، پرویز. (1387). بررسی کیفیت زندگی در بیماران پوستی سرپایی. پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). 13(1)، 59-65.
بشارت، محمدعلی (1388). بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس نشخوا. فصلنامه پرستاری، مامائی سال نوزدهم، شماره 65، 43- 36.
بشارت، محمدعلی (1384). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی. مطالعات روان‌شناختیبهار و تابستان، 1(2-3)، 38- 25.
بیرامی، منصور (1387). بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر ابراز وجود، خودکارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان. فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 3 (11)، 36- 19.
رمضانی، ولی اله و عبدالهی، محمدحسین (1385). بررسی ارتباط هوش هیجانی با بروز و مهار خشم در دانشجویان. مجله روان‌شناسی، 10(1)، 66-83.
 سازمان بهداشت جهانی (1379). واژه نامه ی ارتقای سلامت. ترجمه: محمد پوراسلامی، سعید ایار، حمیده سرمست. تهران: دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 91-90.
سبز مکان، لیلا؛ هزاوئی، سید محمد مهدی؛ ربیعی، کتایون؛ جهانی‌هاشمی، حسن و میر محمد صادقی، محسن(1387). تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی (PRECEDE) بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی تعویض عروق کرونر. فصلنامه پایش، 8 (1)، 84-75.
شولتز. دوان (1378)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه ی یوسف کریمی و همکاران، چاپ اول، تهران: ارسباران.
شهاب جهانلو، علیرضا؛ غفرانی پور، فضل اله؛ کیمیاگر، سیدمسعود؛ وفایی، مریم؛ حیدرنیا، علیرضا؛ سبحانی، علیرضا و جهانی، ژولیت (1386). ارتباط بین آگاهی، خودکار آمدی و کیفیت زندگی با کنترل قند و چربی خون در بیماران دیابتیک مصرف کننده دخانیات. مجله پزشکی هرمزگان، 11(4)،261-266.
عارفی،مژگان (1378). بررسی پرخاشگری ارتباطی و رابطه آن با سازگاری عاطفی- اجتماعی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.
قائدی، غلام حسین؛ ثابتی، آزاد؛ رستمی، رضا و شمس، جمال (1387). ارتباط بین هوش هیجانی و سازوکارهای دفاعی. دانشور، 15(74)،41-50.
کریم زاده شیرازی، ماندانا؛ رضویه، اصغر و کاوه، محمدحسین (1387). ارتباط کیفیت زندگی و خودکارآمدی معلمان شاغل شهرستان شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 10(1)، 35- 28.
مسعودی، رضا؛ افضلی، سیدمحمد؛ اعتمادی فر، شهرام و مقدسی، جعفر (1387). احساس خودکارآمدی و ایفای نقش مربیان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد در آموزش بالین. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، زمستان، 10(4)، 104-96.
منتظری، علی؛گشتاسبی، آزیتا و  وحدانی نیا، مریم (1384). ترجمه، تعیین پایایی و روایی گونه فارسی ابزار استاندارد 36SF-. فصلنامه پایش، 5(1)، 56 – 49.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا (1392). نقش سبکهای دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری. مجله ناتوانی های یادگیری، 3(4)، 142-124.
نقی زاده، حسن؛ توکلی، محسن؛ میری، محمدرضا و اکبرزاده، حسین (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی در مدیران و کارکنان بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 16 (4) (پیاپی 41)، 57-64.
Ahadi, B., Narimani, M.,  Aboulghasemi, A. & Asiaei, M. (2009). Investigate the relationship between emotional intelligence, attribution style and self-efficacy and life satisfaction among working women. Psychology and Education Studies, 10(1), 117-127.
Amiri Majd, M., Hosseini, S. F. & Jafari, A. (2014). Comparing the Quality of Life and Marital Intimacy among Parents of Children with Down syndrome, Parents of Children with Learning Disabilities, and Parents of Normal Children. Journal of Learning Disabilities, 4(1), 38-55.(Persian).
Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two step approach. Psychological Bullten. 103, 411-423.
Arefi, M. (1999). The study of aggressive communication and its relationship with social and emotional adjustment of elementary school students in Shiraz. Master's Thesis Psychology, Shiraz University.
Baker, L., & Scarth, K. (2005). Cognitive-behavioral therap for conduct disorder. U.S.A.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioural change. Psychological Review, 84,191–215.
Bandura, A. (2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In: Locke EA. Handbook of principles of organization behavior. UK: Blackwell, Oxford. p: 120-36.
Bentler, P. M., Wu, E. J. C. (2002). EQS 6 for windows user’s guide. Encino, CA: Multivariate software.
Besharat, M. A. (2009). Evaluate the psychometric properties champ scale. Journal of Nursing, Midwifery, 19 (65), 36-43.
Besharat, M. A. (2005). The effect of emotional intelligence on the quality of social relations. Psychological studies, 1 (2-3), 25- 38.
Beverley, A., Kir, Nicola, S., Schutte Donald. & W. Hine. (2008).Development and preliminary validation of an emotional self-efficacy scale. Personality and Individual Differences. Volume 45 (5), 432 − 436.
Beyrami, M. (2008). The effect of instruction on self-expression and emotional intelligence, self-efficacy and mental health of students. Journal of Psychology, University of Tabriz, 3 (11), 19- 36.
Brackett, M. A., John, D., Mayer, Rebecca, M., Warner. (2004). Emotional intelligence and its relation to everyday behavior. Personality and Individual Differences, 32, 197-209.
Byrne, B. M.(2001). Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Chan, W. (2007), Emotional intelligence and components of burnout among Chinese secondary school teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, Volume 22, Issue 8 , Pages 1042 −1054.
Dwyer, S. B, Nicholson, J. M., Battistutta, D., Oldenburg, B. (2005). Teachers’ knowledge of children’s exposure to family risk factors: accuracy and usefulness. J School Psychol. 43(1), 23-38.
Entezari, A., Nabaei, L., Morravej Frooshi, H., Meshkat Razavi, G, and Toosi, P. (2008). Quality of life in patients with outpatient skin. Researcher (Shahid Beheshti University Journal of Medical Sciences). 1(61), 65-69.
Friedman, I. A. & Kass, E.(2002). eacher self-efficacy: a classroom-organization conceptualization. Teaching and Teacher Education. 18(1), 675-86.
Ghaedi, G.H., Sabeti, A., Rostami, R., & Shams, J. (2008). The relationship between emotional intelligence and defense mechanisms. Daneshvar, 15 (74), 41-50.
Garcia, D. C. (2004). Exploring connections between the construct of teacher efficacy and family involvement practices: implications for urban teacher preparation. Urban Educ. 39(3), 290-315.
Hargreaves, A. (2005). Educational change takes ages: life, career and generational factors in teachers’ emotional responses to educational change. Teaching and Teacher Education. 21(1), 967-83.
Julkunen, J, Gustavsson-Lilius, M. & Hietanen, P. (2009). 3- Anger expression, partner support, and quality of life in cancer patients. J Psychosom Res, 66(3),235-44.
Karimzadeye Shirazi, M., Razaviye, A.,  Kaveh, M. (2008). The relationship of life quality and self-efficacy in Shahr Kord teachers. Shahr Kord University of Medical Sciences Journal, 10(1), 28- 35.
MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1, 130- 149.
Masoudi, R.,  Afzali, M., Etemadifar, S., Moghaddasi, J. (2008). Self-efficacy and the role of teachers in the School of Nursing and Midwifery Clinical Education Branch. Shahr Kord University of Medical Sciences Journal, 10 (4), 96-104.
Milner, H. R, Woolfolk Hoy, A. (2003). A case study of an African American Teacher’s self-efficacy, stereotype threat and persistence. Teaching and Teacher Education. 19(1), 263-76.
Montazeri, A., Goshtasbi, A. & Vahdaninia, M. (2005). Translation, reliability and validity of Persian version of SF36. Quarterly of Monitoring, 5(1), 49-55.
Narimani, M., Yosefi, F. & Kazemi, R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 4(3), 124-142.(Persian).
Novaco, R. W. (1994). Anger as a risk factor for violence among the mentally disordered. In J. Monahan & H. Steadman (Eds.), Violence and mental disorder developments in risk assessment. (pp. 21- 59). Chicago: University of Chicago press.
Palmer, B. R., Manocha, R., Gignac, G., & Stough, C. (2003). Examining the factor structure of the Bar-On Emotional Quotient Inventory with an Australian general population sample. Personality and Individual Differences, 35, 1191-1210.
Ramezani, V. & Abdullahi, M. (2006). Investigate the relationship between emotional intelligence and anger of the students. Journal of Psychology, 10 (1), 66-83.
Rathi, N. & Rastogi, R. (2008). Effect of Emotional Intelligence on Occupational Self- Efficacy. The Icfai Journal of OrganizationalBehavior, 7(2), 46 − 56.
Rozel, E. J., & Quebman, A. J. (2002). Emotional intelligence and dispositional affectivity moderates of work place aggression: The impact on behavior choice. Human Resource Management Review, 12, 125-143.
Sabzmakan, L., Hazaveyi, M. M., Rabiei, K., Jahani Hashemi, H. & Mir Mohammad Sadeghi, M. (2008). The effect of intervention on the model (PRECEDE) on depression and quality of life in patients with coronary artery replacement surgery. Quarterly of Monitoring. 8(1), 75- 84.
‏ Salovey, P., Stroud, L. R., Woolery, A. & Epel, E.P. (2002). Perceived emotional intelligence, stress reactivity and symptom reports further exploration using the Meta-Mod Scale. Psychology and Health, 17(5), 611-627.
Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in health psychology: A user’s portfolio,Causal and control beliefs (pp. 35–37). Windsor, UK: NFER Nelson.
Shahab Jahanlou, A.R., Ghofranipour, F., Kimiagar, S.M., Vafaei, M., Hidarnia, A.R., Sobhani, A.R., & Jahani, J. (2007). The relation between knowledge, self-efficacy and quality of life by controlling blood glucose and lipids in diabetic patients use tobacco. Hormozgan Medical Journal, 11(4), 261-266.
Siegel, J. (1986). The multidimensional anger inventory. Journal of Personality and social psychology, 51, 191–200.
Smylie, M. (1988). The enhancement function of staff development: organizational and psychological antecedents to individual teacher change. Am Educ Res J. 25(1), 1-30.
Shultz, D. (1999). Theories of personality, translated by Yusef Karimi et al. Tehran: Arasbaran.
Taghizadeh, H., Tavakoli, M., Miri, M.R. & Akbarzadeh, H. (2009). Examine the relationship between emotional intelligence and job stress among managers and staff in teaching hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences and Health Services. Journal of Birjand University of Medical Sciences, 16 (4), 57-64.
William, D.S. Killgore, Ellen T., Kahn-Greene, Erica L. Lipizzi, Rachel A. Newman, Gary H. Kamimori, Thomas J., Balkin. (2008). Sleep deprivation reduces perceived emotional intelligence and constructive thinking skills. Sleep Medicine, 9(5), 517 − 526.
World Health Organization (2000). Glossary of Health Promotion. Translation: Mohammad Pureslamy, Said Ayar, Hamida Sarmast. Tehran: Office of Communications and Health Education, Ministry of Health and Medical Education, 90-91.
Zongjie, W. U. (2004). Being, understanding and naming: teachers’ life and work in harmony. International Journal Education Researsh, 41(4-5), 307-23.