رابطه‌ی عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی: بررسی موردی دبیران زن شهر نقده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه

2 مربی علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی میان دبیران زن شهر نقده بود. روش این پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران زن شهر نقده در سال 1392 که در مجموع 216 نفر بوده که 113 نفر به‌طور تصادفی ساده جهت مطالعه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه عدالت سازمانی کالکیت و پرسش‌نامه تعهدسازمانی می‌یر و آلن استفاده شد. داده‌های پژوهش پس از جمع‌آوری براساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان دادکه مؤلفه‌های عدالت رویه‌ای، عدالت تعاملی و عدالت توزیعی و ابعاد تعهدسازمانی را به صورت معناداری پیش بینی می­کنند. بنابراین بر اساس نتایج این پژوهش، ابعاد عدالت سازمانی منجر به افزایش تعهد سازمانی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship perceived organizational justice with organizational commitment: A case study of female teacher's city of naghadeh

نویسندگان [English]

  • H Galavandi 1
  • S Alizadeh 2
  • M Alizadeh 3
1 Associate Professor of educational sciences, University of Urmia
2 Instructor, University of Piame Noor
3 M.A Student educational Administration, University of Urmia
چکیده [English]

The aim of this investigation was to determine the relationship perceived organizational justice with organizational Commitment female teacher's city of Naghadeh. This is a descriptive – correlation study.The sample included 114 Female teacher's which were selected randomly. Tow questionnaires were used for data collection. The questionnaires validity  were determined based on viewpoints of experts in management and educational sciences. The reliability of questionnaire esteemed through Cronbach alpha coefficient, α=0/913 and α=0/924 for perceived Organizational Justice and organizational Commitment. The data was analyzed through MANOVA and Multiply Regression analysis.Theresults showed that There is a positive and significant relationship  each component with all dimension organizational Commitment.and there is a significant foreseen relationship distributive justice, procedural justice and interactional justice with affect commitment, continuous commitment and normative commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived organizational justice
  • organizational commitment
  • female teacher's
امین شایان جهرمی، شاپور؛ صالحی، مسلم و ایمان، جواد (1388). رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندر عباس. مجله علوم تربیتی، 2 (5)، 32-7.
بهروان،‌ حسین و سعیدی، رقیه (1388). عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز نمونه مورد مطالعه: اداره مرکزی استان خراسان رضوی، شهر مشهد. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 6(2)، 199-181.
خنیفر، حیسن؛‌ مقیمی، سید محمد؛ جندقی،‌ غلام رضا و زروندی، ‌نفیسه (1388). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم، نشریه مدیریت دولتی، 1(3)،  3 – 18.
رضائیان، علی وکشته‌گر، عبدالعلی (1387) بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهدسازمانی. پیام مدیریت، 7  (27)، 39-27.
عریضی، حمیدرضا؛ براتی،‌ هاجر و نوری، ‌ابوالقاسم (1388). رابطه ساده چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آن اصفهان،‌ چشم انداز مدیریت، 33(2)، 28-9.
عزیزی، آمنه (1389). بررسی عدالت سازمانی و وجدان کاری ودلبستگی شغلی در میان کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
موغلی، علیرضا؛ حسن‌پور، اکبر و حسن‌پور، محمد (1388). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش وپرورش شهر تهران، نشریه مدیریت دولتی، 1(2)، 132 – 119.
نادی، محمدعلی و گل پرور، محسن (1389). ارزش‌های فرهنگی وانصاف :عدالت سازمانی ,رضایت شغلی و ترک خدمت. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 3(9)، 228 – 207.
Akroyd, D., Legg, J, Jackowski, M. B. & Adams, R. D. (2009), The impact of selected organizational variables and managerial leadership on radiation therapists ‘organizational commitment. Radiography ,15, 113-120.
Ambrose, M. L. & Arnaud, A (2005) Are procedural justice and distributive justice conceptually distinct, Handbook of organizational justice.                                                 
AminShayan Jahromy, Sh. Salehi, M & Iman, J (2010). The relationship between organizational justice and organizational commitment and job satisfaction among teachers in the exceptional city of Bandar Abbas. Journal of Education, 2 (5), 32-7.(Persian).
Arizi, H, Barati, H. & Noori, A. (2010). The relationship of multiple simple organizational justice and job performance of the enterprise melting. Journal of management perspective, 33 (2), 28-9. (Persian).
Wast, S. (2005). Commitment profiles: Combinations of organizational commitment forms and job outcomes. Journal of Vocational Behaviors, 67 , 290 - 308.                                 
James, B. D. (2010) The effect of organizational  justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employess level of trust. Journal of Business Research, doi 10.1016 lj.jbusers. 2010.01.003.                                                                 
Behravan, H. & Saidi, R. (2010). Factors affecting the level of organizational commitment Gas Company Case Study: Central Bureau of Khorasan Razavi, Mashhad. journal of  Faculty of Social Sciences and Humanities University of Mashhad, 6 (2), 199-181. (Persian).
Bies, R. J. (2001) Interactional justice: The sacred  and  the profaning: Jerald Greenberg and RusselCropanzano (Eds), advance in organizational justice, Standford California: Standford University.
Buswell, W. & Bourdreau, J. (2000), Employee satisfaction with performance appraisers: The role of perceived appraisal use. Human Resource Development Quarterly, 11, 383-299.
Cohen, C.Y. & Spector, P. E. (2007), The role ofjustice in organization: A mata-analysis, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86, 278-321.
Colquitt, J. A. (2001)On the dimensionality of organizational justice :A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386 – 400.
Eberlin, R. & Tatum, C. B. (2008) Making justice decisions: Organizational justice, decision making, and leadership ,Management Decision ,46(2), 310- 329.                                             
George, J. M. & Jonse, G. R. (1999) Understanding and managing organization behavior, Cali.Addison Wesley.
Handlon, R. L. (2009) The departure of the insurance agent: The impact organizational commitment, organizational justice, and job satisfaction have an intent to leave in the insurance industry, Ph.D. Dissertation, Capalla University.
Homburg, C., Furst, A. & Koschate, N. (2010) on the importance of complaint  handling design: Amulti – level analysis of the impact in specific complaint  situations.  journal of the Academy Marketing Science ,38(3), 265-286.                                                                        
Karatepe, O. M. (2006) Customer complaints and organizational responses: The effect of complaints perceptions of justice on satisfaction and loyalty, International Journal of Hospitality Management , 25(1) ,69-90.
Khan, S., Mukhtar, S. & Niazi, M. A. (2010), Link between organizational justice and employee job performance in the work place. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(3), 121-132.
Khanifar, H.,  Moqimi, M., Jandaghi, G. & Zarvandi, N. (2010). The relationship between the components of trust and commitment in the organization of agriculture and education in Qom. Journal of Public Administration, 1 (3), 3-18. (Persian).
Kumar, K., Bakhshi, A. & Rani, E. (2009), Organizational justice perceptions as predictor of job satisfaction and organizational commitment. The IUP Journal of management Research, 8(10), 24-37.
Makanjee, C. R., Hartzer, Y. F. & Uys, I. L.(2006). The effect of perceived organizational support on organizational commitment of diagnostic imaging radiographers, Radiography , 12, 118e126.
Meyer, J. P. & Allen ,N. J. (1991)  A three–component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review 1, 61 – 89.
Mooghali, A., Hassanpour, A & Hassanpour, M. (2010). The relationship between empowerment and organizational commitment in nineteen children education organization in Tehran. jounal of Public Administration, 1 (2), 132-119. (Persian).
Nadia, M. & Golparvar, M. (2011).Cultural values and equitable: organizational justice, job satisfaction and turnover, cultural Research Journal, 3 (9), 228-207. (Persian).
Rezaeian, A. & koshtegar, A.(2009). examined the relationship between emotional intelligence and commitment.  jounal of message management, 7 (27), 39-27. (Persian).
Shagholi, R. (2011), The consequences of organizational commitment in education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 , 246–250. (Persian).
Shaw, J. D., Delery, J. E., Mohamed , H. & Abdulla , A. (2003). Organizational commitment and performance among guest workers and citizens of an Arab country. Journal of Business, 56, 1021 – 1030.
Wong , T., Hang , Y.N. & Wong, C. S. (2006) Perceived organizational justice , trust , and OCB: Astudy of Chinese workers in joint ventures and state – owned enterprises, Journal of World Business, 41, 344 -355. 
Yang, J., Mossholder, K. W. & Peng, T. K. (2009). Supervisory procedural justice effect: The mediating roles of cognitive and affective trust. The Leadership Quarterly, 20, 143-154.