اثربخشی آموزش اهداف زندگی (مبتنی بر مدل سبک زندگی) بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش اهداف زندگی (مبتنی بر سبک زندگی) بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دوره دبیرستان انجام شد. این تحقیق به روش نیمه آزمایشی بوده و برای سنجش متغیر‌های تحقیق از مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل دانش‌آموزان دبیرستانهای دخترانه شهرستان بهارستان، در سالتحصیلی 94 – 1393 بودند. روش نمونه‌گیری در دسترس بود. پس از اجرای مقیاس انگیزش تحصیلی، دانش‌آموزانی که پایین‌ترین نمره را در این مقیاس کسب کرده بودند، بصورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در هر گروه 20 نفر به طور تصادفی قرار گرفتند و پروتکل مداخله‌ای آموزش اهداف زندگی مبتنی بر سبک زندگی برای گروه آزمایش اعمال شد. جهت تحلیل داده‌ها از کوواریانس بین گروهی استفاده شد. در پژوهش حاضر جهت استفاده از تحلیل کوواریانس، پیش‌آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف، لوین و همگنی‌شیبها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد آموزش اهداف زندگی (مبتنی بر سبک زندگی) برانگیزش تحصیلی دانش‌آموزان (هم در ابعاد درونی و هم در ابعاد بیرونی) و خودکارآمدی آنان ﺗﺄثیر معنادار داشته است. براساس یافته‌های پژوهش می توان نتیجه‌ گرفت آموزش اهداف زندگی می‌تواند در رشد شخصی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان دوره دبیرستان مفید باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود اهداف زندگی مبتنی بر سبک زندگی، به عنوان واحد درسی در دوره دبیرستان تدریس شود و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of life - goals training (based on life style) on educational motivation and, self - efficacy among secondary school students

نویسندگان [English]

  • A Saneghi 1
  • Kh Ahmady 2
1 MA of Counseling, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Professor of Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
چکیده [English]

The present study was performed in order to evaluate the effectiveness of life goal training (based on life style) on academic motivation and self - efficacy among female students in secondary schools.The method of this research was semi-experimental. In order to measure the variables of the research, Vallerand Academic Motivation Scale and Sherer General Self Efficacy Scale were used. The survey includes the female students in secondary schools of Baharestan, 1393 - 94. The method of collecting samples was using available samples. Students with the lowest score in Academic Motivation Scale were randomly selected and divided into experimental group and control group of 20 subjects. For statistical analysis between groups, The analysis of covariance was performed.In this research, in order to use the analysis of covariance, Kolmogorov–Smirnov, Levine, and homogenous slope tests were performed. The findings of this study suggested that life goal traing increases both extrinsic and intrinsic motivation and self-efficacy among female students.According to the findings of the research, it is concluded that using life goal training in secondary school students is a beneficial factor in developing their personal growth and educational success. So it is proposed that life goal training (according to life style) to be taught as a course in secondary schools and the results to be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Goals
  • Life Style
  • Educational Motivation
  • self-efficacy
آتشپور، حمید؛ وجنتیان، سمیرا میس. (1382). روان‌شناسی رفتار مصرف کننده. چاپاول، تهران: انتشارات روزآمد.
احمدی، خدابخش(1385). ﺗﺄثیر روش تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری همسران. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 12(2)، 108 - 101.
البرزی، محبوبه؛ رضویه، اصغر (1390). تأثیر انگیزش بیرونی بر خلاقیت کودکان. مجله تازه های علوم شناختی، تابستان، 13(2)، 66 - 57.
پور محمد، وحیده (1392). مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، پاییز، 7(27)، 123 - 107.
پولادفر، راضیه؛ احمدی، سید احمد. (1385). رابطه‌ی بین سبک زندگی و اختلال های روان شناختی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان. مجله مطالعات روان شناختی، 2(1)، 18 - 7.
تابعیان، حسن (1392).  مطالعه جامعه شناختی سبک های زندگی بهنجار و نابهنجار دختران : مطالعه موردی دختران ورزشکار. فصلنامه علمی –  ﭘﮋوهشی زن و جامعه، 4(2)، 29 - 1.
خوشنویسان، زهرا؛ و افروز، غلامعلی. (1390). رابطه‌ی خودکارآمدی با افسردگی، اضطراب و استرس. مجله اندیشه و رفتار، 5(20)،  80 - 73.
دادستان، پریرخ (1378). پیشگیری از عقب ماندگی کاذب: نخستین گام در ﺗﺄمین بهداشت روانی. مجله روش شناسی علوم انسانی، 18، 56 - 37.
سلیمانیان، علی اکبر؛ و فیروز آبادی، عباس (1390). اثربخشی روش تفصیل دورنماهای مثبت (EPOS) مبتنی بر کاهش تعارض اهداف بر رضایت از زندگی.  فصلنامه ﭘﮋوهش های نوین روان‌شناختی، 6 (22)، 70 - 57.
سلیمی بجستانی، حسین (1391). مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختیمبتنی بر تمثیل،  بر سلامت روانی دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 6(3)، 244 - 237.
سیف، علی اکبر (1388). روان شناسی پرورشی نوین، چاپ هفتم، تهران : نشر دوران.
شهنی ییلاق، منیژه (1384). بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی انگیزش تحصیلی (خودکارآمدی، ارزش تکلیف، هدف های عملکرد گرا، عملکرد گریز و تبحری) در دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر اهواز.  مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 12(3)، 76 - 47.
صمیمی، رقیه (1385). ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان. فصلنامه‌ی پرستاری ایران، 19(48)،  93 - 83.
عجم، علی اکبر و همکاران. (1392). بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی. فصلنامه علمی –  ﭘﮋوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(3)، 81 - 63.
فاضل، امین الله (1390). قدرت پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایتمندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز.  فصلنامه‌ی علمی– پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، 2(3)، 161 - 139.
فشارکی، محمد؛ و همکاران. (1389). تأثیر تدریس به روش سخنرانی و سخنرانی همراه با یادگیری مبتنی بر مسأله خودکارآمدی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد نجف‌آباد سال 88 – 87. مجله آموزش در علوم‌پزشکی، 10(3)، 269 - 262.
قدمپور، عزت الله و سرمد، زهره (1382). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک‌طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی، 7(2)، 126 - 112.
قمری، محمد (1392). رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرکرج. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 6(22)، 58 - 45.
محبوبی، محمد (1392). رابطه هدف در زندگی با سلامت عمومی در ایثارگران و مردم عادی. مجله علمی –  ﭘﮋوهشی طب جانباز، 5(19)، 21 - 14.
محمدی زیدی، عیسی (1390). روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت. مجله دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران، 21(1)، 113 - 102.
مهبد، مینا؛ و فولادچنگ، محبوبه (1391). نقش دلبستگی به والدین در پیشرفت تحصیلی با واسطه گری خودکارآمدی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(1)، 102 - 88.
نجفی، محمود؛ و فولادچنگ، محبوبه (1386). رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش‌آموزان دبیرستانی. دو ماهنامه علمی -  ﭘﮋوهشی دانشور رفتار،14(22)،  81 - 69.
یوسفی، علی رضا (1388).  ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان. مجله آموزش در علوم پزشکی، 9(1)،  85 - 79.
Chen, K. C., & Jang, S. j.(2010).Motivation in online learning: testing a model of self determination theory, journal of computer in human behavior, 26, 741-752.
Clark, M. H. &Schroth, C. A.(2010).Examining relationships between academic motivation and personality among college student, journal of learning and individual differences, 20, 19-24.
Fortier, M. S., Vallerand, R. J., & Guay, F.(1995). Academic motivation and school performance: Toward a structural model. Journal of Contemporary Educational Psychology, 20, 257–274.
Halisch, F., & Geppert, U.(2001). Motives, Personal Goals, and Life Satisfaction in Old Age, In A. Efklides, J. Kuhl, & R. Sorrentino(Eds.),Trends and Prospect in Motivational Research, pp: 389-409. Dordrecht:Kluwer.
Kerr, J.(2000). Community health promotion: challenge for practice. Birmingham: Tindhal press.
Melnyk, B.M., Small, L., Morriso-beedy, D., Strasser, A., Kreipe, R., & et al.(2006). Mental health correlates of healthy lifestyle attitudes, beliefs, choices, and behaviors in overweight adolescents. Journal of Pediatric Health Care, 20, 401-406.
Myers, D.G.(1999). Close Relationships and Quality of Life, In D. Kahneman, E. Diener & N. Schwarz(Eds.), Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology, NewYork: Russell Sage Foundation.
Phipps, Monahan, Sands, Marek,& Neighbors.(2003). Medical surgical nursing health and illness perspectines, seven Edition. Philadelphia: Mosby.
Seifert, L.(2004). Understandingt student motivation.Journal of Educational Research, 46, 137-149.
Woolfolk, Anita(2008). Educational Psychology.(10th ed.). The Ohio State University Press.