فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان در ایران باروش روزنتال و رابین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان

d-2-1-91-11-6

چکیده

چکیده
این فراتحلیل، به منظور بررسی اثربخشی مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان، انجام شده
است. بدین منظور 28 پژوهش که دارای ویژگ یها و اطلاعات لازم، برای انجام فراتحلیل مورد نظر بودند
انتخاب و با استفاده از روش روزنتال و رابین مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش، چک لیست
0/ فراتحلیل بود. نتایج این فراتحلیل، نشان دادکه اندازه ی اثر مداخلات انجام شده بر اضطراب امتحان، 70
است. نتایج نشان می دهد که میزان اندازه ی اثر مداخلات انجام شده بر اضطراب امتحان براساس تفسیر
کوهن در حدبالایی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Rosenthal and Robin's method to meta-analysis of the effectiveness of psychological interventions on the rate of test anxiety in Iran

نویسندگان [English]

  • H Oreizi 1
  • A Abedi 2
  • S.H Ahmadi Forooshany 3
1 Associate Professor of Psychology, University of Isfahan
2 Assistant Professor of Psychology, University of Isfahan
3 MA Student in Clinical Psychology, University of Isfahan
چکیده [English]

The meta-anaylsis investigated the effectiveness of psychological
interventions on the rate of test anxiety. To this purpose, 28 authorized
researches were selected and meta-analysis was performed on them, using
Rosenthal and Robin method. The resereach instrument was a checklist of
meta-analysis. The amount of effect of psychological interventions in
reduction of test anxiety was 0.70 (P<0/01). Matching the results with
Cohen's showed that the effect of psychological interventions was high in
reducing test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • test anxiety
  • psychological interventions
  • meta-analysis
  • Rosenthal and Robin method
  • Cohen's cinteo pretation
ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ نجار یان، بهمن و شکرکن، حسین ( 1383 ). اثربخشی روش
درمانی آموزش ایمن سازی در مقابل تنیدگی و حساسیت زدایی منظم در دانش آموز ان مبتلا به
.3-21 ،(1) اضطراب امتحان. مجل هی روا نشناسی، 8
ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ کیامرثی، آذر و درتاج، فریبرز ( 1385 ). برسی کارآمدی دو
روش شناختی و منطقی - هیجانی درکاهش اضطراب آزمون و بهبود کارکرد تحصیلی . اندیش هه ای
.123-138 ،( 1و 2 ) نوین تربیتی، 2
Journal of school psychology, Spring 2013 مجله ی روان شناسی مدرسه، بهار 1392
Vol.2, No.1/99-118 99 -118/ دوره ی 2، شماره ی 1
115
استادیان، مریم؛ سودانی، منصور ومهرابی زاده هنرمند، مهناز ( 1388 ). اثربخشی مشاور ه ی گروهی به
شیوه ی عقلانی - عاطفی – رفتاری الیس برا ضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموز ان دختر پای ه ی
.1-18 ،(2) سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان. مجل هی مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز، 1
الهی فر، حسن؛ شفیع آبادی، عبدالله و قمری، محمد ( 1389 ). اثربخشی مشاوره گروهی به روش عقلانی -
.9-20 ،(2) عاطفی الیس بر کاهش اضطراب امتحان. فصلنام هی علوم رفتاری، 5
امیری، برزو؛ قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی و آقامحمدیان، حمیدرضا ( 1384 ). مقایسه اثربخشی شیو ه ی
گروه درمانی شناختی - رفتاری، آموزش مهارت های مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب
.55-72 ،(2) امتحان. مطالعات تربیتی و روا نشناسی، 6
امیری مجد، مجتبی و شاهمرادی، احمد ( 1388 ). تأثیر درمان شناختی - رفتاری در کاهش اضطراب امتحان
.53-64 ،(1) دانشجویان. فصلنام هی علوم رفتاری، 1
ایزدی فرد، راضیه و سپاسی آشتیانی، میترا ( 1389 ). اثربخشی درمان شناختی - رفتاری با آموزش مهارت
.23-27 ،(1) حل مسئله در کاهش علایم اضطراب امتحان. مجله علوم رفتاری، 4
بیابانگرد، اسماعیل ( 1381 ). اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس، عقلانی - عاطفی الیس و آرام سازی
.36-42 ،(3) برکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان. اندیشه و رفتار، 8
بیابانگرد، اسماعیل ( 1381 ). سبب شناسی اضطراب امتحان و روش های پیشگیری از آن . خلاص هی مقالات
همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، پژوهشکده ی تعلیم و تربیت.
بیرامی، منصور و عبدی، رضا ( 1388 ). بررسی تأثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش
.35-54 ،(6) اضطراب امتحان دانش آموزان. مجل هی علوم تربیتی، 2
پاشایی، زهره؛ پورابراهیم، تقی و خوش کنش، ابوالقاسم ( 1388 ). تأثیر آموزش مهار تهای مقابله با هیجا نها در
.7-20 ،(4) اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دبیرستانی. فصلنام هی روا نشناسی کاربردی، 3
چینی فروشان، مسعود ( 1389 ). اثربخشی مداخل ه ی گروهی مدیریت استرس به شیو ه ی شناختی رفتاری
براضطراب امتحان و اختلالات روان شنا ختی در دانش آموز ان پسر داوطلب کنکور سراسری شهر
تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه اصفهان.
فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان در ایران، با روش روزنتال و رابین
116
حسینی، سیدامجد؛ زهراکار، کیانوش و امینی، ناصر ( 1388 ). بررسی اثربخشی آموزش تلقیح
درکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر زرند . پژوهشنام هی (SIT) استرس
.51-77 ،(2) تربیت ی، 5
حقانی پور، فرنوش ( 1386 ). تأثیر آموزش تنش زدایی بر میزان اضطراب امتحان دانش آموزان. پایان نامه ی
کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه تهران.
حق شناس، حسن؛ بهره دا ر، محمدجعفر و رحمن ستایش، زهرا ( 1388 ). کارآزمایی کاهش اضطراب امتحان
.63-69 ،(1) درگروهی از نوجوانان پیش دانشگاهی. مجل هی روانپزشکی و روا نشناسی بالینی ایران، 15
خدایاری، رقیه ( 1384 ). مقایسه ی اضطراب امتحان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان با منابع کنترل درونی
و بیرونی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی.
خسروی، معصومه و بیگدلی، ایمان ا... ( 1387 ). رابط ه ی ویژگی ها ی شخصیتی با اضطراب امتحان در
.13-24 ،(1) دانشجویان. مجل هی علوم رفتاری، 2
رجبی، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و عباسی، مسلم ( 1391 ). نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی
-62 ،(3) رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی . مجل هی ناتوان یهای یادگیر ی، 1
.46
سروش، محیا ( 1389 ). اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در برابر استرس بر میزان اضطراب امتحان،
سبک اسناد و پرخاشگری کلامی نوجوان ان دختر شهر اصفهان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد
روان شناسی، دانشگاه اصفهان.
برکاهش Ellis شاهنده، مریم و صفرزاده، سحر ( 1389 ). بررسی اثربخشی درمان عقلانی- عاطفی
.310-315 ،(108) اضطراب امتحان. مجل هی دانشکده پزشکی اصفهان، 28
.( صبحی قراملکی، ناصر؛ رسولزاده طباطبای ی، کاظم؛ آزادفلاح، پرویز و فتحی آشتیانی، علی ( 1387
بررسی اثربخشی شناخت درمانی و آموزش مهارت های مطالعه در درمان دانشجویان مبتلا به اضطراب
.43-66 ،(11) امتحان. فصلنام هی علمی- پژوهشی روا نشناسی دانشگاه تبریز، 3
عطایی نخعی، آسیه؛ قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی و مدرس غروی، مرتضی ( 1389 ). مقایس ه ی گروه
درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توأم با آموزش مهارت ها ی مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و
.21-30 ،(4) اضطراب صفت. مجله روا نشناسی بالینی، 1
غلامی توران پشتی، مرضیه و کریم زاده، صمد ( 1387 ). تأثیر آموزش مطالع ه ی اثربخش بر کاهش میزان
اضطراب امتحان دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان . فصلنام هی اندیش هه ای تازه در علوم تربیت ی،
.119-132 ،(3)3
فراهانی، حجت اله و عریضی، حمیدرضا ( 1384 ). اصول پیشرف ت هی پژوهش، در علوم انسان . ی اصفهان :
انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
،( فیرس، ای . جری و ترال، تیموتی . جی ( 2002 ). روا نشناسی بالین . ی ترجم ه ی مهرداد فیروزبخت ( 1388
چاپ پنجم، تهران، انتشارات رشد.
منتظرالظهور، اکرم ( 1382 ). بررسی اثربخشی شناخت درمانی به روش آموزش مهارت های کنارآمدن، بر
.47-50 ، میزان اضطراب امتحان. فصلنام هی آموزه، 37
مهرابی زاده هنر مند، مهناز؛ وکاظمیان مقدم، کبری . ( 1386 ). بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم
.23-34 ،(5) بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی. روا نشناسی کاربردی، 2
مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ ابولقاسمی، عباس؛ نجاریان، بهمن؛ و شکرکن، حسین . ( 1379 ). بررسی میزان
همه گیرشناسی اضطرا ب امتحان و رابطه ی خود-کارآمدی و جایگاه مهار با آن با توجه به متغیر هوش.
.55-72 ،( 1و 2 ) مجله علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز، 7
هویت، دنیس؛ کرامر، دانکن . ( 2005 ). رو شهای آماری در روان شناسی و سایر علوم رفتار . ی ترجم ه ی
حسن پاشاشریفی و همکاران ( 1388 )،چاپ اول، تهران، سخن.
Adams, G. L. & Engelmann, S. (1996). Research on Direct Instruction. 25 years beyond
DSTAR. Seattle: Education Achievment systems.
Chapell , M.S., Blanding, Z.B., Silverstein, M.E., Takahashi, M., Newman, B., Gubi, A. &
Cann, N. (2006). Test Anxiety and Academic Performance in Undergraduate and
Graduate Students. Journal of Educational Psychology, 97, 268-274.
Ergene, T. (2003). Effective Interventions on Test Anxiety Reduction a Meta-Analysis.
School Psychology International, 24(3), 313- 328.
Hembree, R. (1998). Correlates, Causes Effects, and Treatment of Test Anxiety. Review of
Educational Research, 58(1),47-77.
Kazdin, A. E. (2000). Encyclopedia of psychology. Washington DC: American
Psychological Association.
LeBeau, R.T., Glenn, D., Liao, B., Wittchen ,H .U., Beesdo–Baum, K., Ollendick, T. &
Craske, G. C. (2010). Specific Phobia: A Review of DSM –IV Specific Phobia and
Preliminary Recommendations for DSM- V. Depression And Anxiety, 27, 148- 167.
Seipp, B.(1991). Anxiety and Academic Performance: A Meta-Analysis of Findings.
Anxiety Research, 4, 27- 41.
Spek,V., Cuijpers, P., Nyklicek, I., Riper, H., Keyzer, J., & Pop, V. (2007). Internet– based
Cognitive behavior therapy for symptoms of depression and anxiety: A meta-analysis.
Psychological Medicine, 37, 319- 328.
Weisz, J.R., Weiss, B., Han, S.S., Granger, D.A. & Morton, T. (1995). Effects of
Psychotherapy with Children and Adolescents Revisited: A Meta-Analysis of Treatment
Outcomes Studies. Psychological Bulletin, 117 (3), 450- 468.